• 0 Bilen er uunnværlig i 99 prosent av Norge

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 15-01-2018

  Byenes trafikkproblemer er ikke problemer for hele Norge, mener KNA-sjefen. Det aller meste av Norge består av bygd og utmark hvor livet er nærmest umulig uten bil. 2017 ble et rekordår for bilsalg, og det ble registrert oppimot 180 000 nye og bruktimporterte biler i Norge, viser statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. – Det er flere grunner til det voldsomme salget, men hovedårsaken er at det er behov for bilen. Dersom bil ikke hadde vært viktig for folk, hadde de ikke kjøpt flere enn noensinne, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub. De folkevalgte innfører stadig flere restriksjoner og avgifter på bilbruk i bykjernene, til glede for mange av dem som bor der, og forargelse for noen av dem som skal dit. Men byer og tettsteder dekker mindre enn én prosent av fastlands-Norge. Over 99 prosent av landarealet er bygd eller ødemark, hvor forurensning fra trafikken ikke er et stort problem. – De bitte små flekkene som utgjør den indre bykjerne er en forsvinnende liten del av Norge. Selvsagt bor det mest folk i byer og tettsteder, men de som ikke bor der, er helt avhengige av bil, og dette glemmes i den offentlige debatten, sier Skiaker. Dårlig kollektivtilbudI distriktene er bilen fortsatt det viktigste framkomst- og transportmiddelet. En av hovedårsakene er manglende kollektivtransporttilbud i distriktene. – Livet på bygda er nærmest umulig uten bil. Man skal ikke langt utenfor de største byene i Norge før kollektivtilbudet er så begrenset eller dårlig, at bilen er det beste og ofte eneste, framkomstmiddelet for å nå dit man skal på en rask og effektiv måte, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Du skal ikke lenger enn til Steinskogen i Bærum, før realitetene er at det tar rundt 40 minutter, med bussbytte, å reise kollektivt til jobb på Høvik i samme kommune. Med bil tar det bare rundt 15 minutter, ifølge reiseplanleggeren i Google Maps. Da er valget av transportmiddel enkelt. – På bygda kan det ofte være lang vei til holdeplasser, og frekvensen på avganger reduseres ofte kraftig på ettermiddags- og kveldstid og i helgene. For mange er det også rimeligere å reise med egen bil enn å reise kollektivt, sier Thorsen. Det sies at kollektivtrafikken i dag frakter folk fra et sted de ikke er, til et sted de ikke skal. I tillegg skjer det gjerne på et tidspunkt som ikke passer. – Bussene kjører de strekningene som gir et minimum av lønnsomhet, mens de andre strekningene ikke får noe tilbud. Så lenge det ikke er økonomi i å drifte kollektivtilbudene, vil i alle fall ikke private aktører levere slike tjenester til grisgrendte strøk hvor det er lite kundegrunnlag, sier Skiaker.I tillegg til å være nødvendig, er bilen også en del av livsstilen til mange. – Ute i distriktene er det veldig mange som har en genuin interesse for bil i seg selv. Bilen er en viktig hobby og fritidssyssel, som de neppe gir slipp på med det første, sier Skiaker. Selvkjørende bilerSamtidig tyder mye på at selve eierforholdet til bilen vil endre seg i årene som kommer. Unge mennesker i byene vil kanskje leie framfor å eie egen bil. Blant annet fordi det i byene blir stadig vanskeligere å ha bil på grunn av færre parkeringsmuligheter og høyere bomavgifter. – Derfor er mange av de store bilprodusentene i full gang med å tilby ulike leieformer som alternativ til privat kjøp av bil. Ulike bildelingsløsninger kommer for fullt. Men det vil ta tid før dette dominerer – ikke minst i distriktene, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Teknologiutviklingen går svært raskt, og det jobbes i mange land for å tilrettelegge for selvkjørende biler og andre typer kjøretøy, blant annet busser. Dette kan vi komme til å se mer av i Norge i årene fremover. – Om noen år vil det bli mulig å bestille selvkjørende kjøretøy som henter deg der du er og kjører deg dit du skal, innenfor rimelighetens grenser. Prisen på denne tjenesten vil ligge langt under hva det koster å eie en bil selv. Først da vil livet uten bil kunne bli et reelt alternativ for en større gruppe mennesker, sier Børre Skiaker i KNA.

 • 0 Skiforbundet i samarbeid med Norsk Tipping lanserer «Grasrottrener Langrenn»

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 11-01-2018

  Erik Røste (president, Norges Skiforbund), Åsne Havnelid (adm.dir, Norsk Tipping) og Sjur Ole Svarstad (landslagstrener for kvinner og ambassadør for Grasrottrener Langrenn) FOTO: Steinar Bjørnsson, Norsk Tipping   I et nytt samarbeid skal Norges Skiforbund og Norsk Tipping utdanne flere langrennstrenere for barn og unge. Målet er at 800 foreldre, barnehageansatte eller allidrettstrenere skal være utdannet Grasrottrener Langrenn innen 2019. - Norges Skiforbund er veldig glad for at Norsk Tipping bidrar til å gjøre dette løftet mulig, sier skipresident Erik Røste. Norsk Tipping samarbeider allerede med Norges Fotballforbund om Grasrottrener Fotball. Nå utvides altså engasjementet til å omfatte langrenn. Selskapet jobber også med Grasrottrenerutdanning for flere idrettsgrener. - Vi går helhjertet inn i dette. Norsk Tipping har sterke bånd til breddearbeidet i norsk idrett, gjennom Grasrotandelen og andre ordninger der tippemidler går direkte til mange tusen idrettslag. Derfor er det naturlig for oss å ta en aktiv rolle for å gi breddeidretten flere utdannede trenere. Det er selvsagt ekstra hyggelig å kunngjøre et slikt samarbeid med selve nasjonalidretten vår, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping. Målet med den nye utdanningen er ikke bare å øke rekrutteringen av trenere. Skiforbundet ønsker også økt rekruttering av barn og unge, og å redusere frafallet blant ungdom. I selve utdanningen skal de nye trenerne rustes til både å ivareta rollen som forbilde, og samtidig gi barn og unge utviklingsmulighetene de trenger på sitt eget nivå. – Det er ikke nødvendigvis noen lett oppgave, sier Havnelid – som selv har vært alpintrener.Nøkkelen til å nå flere av dem som ønsker å ta trenerutdanning innen langrenn, er å innføre bruk av E-læring. Slik blir man mindre avhengig av å delta på mange kurskvelder, som kan oppleves som både for tidkrevende og for kostbart for mange. Kurset består av totalt 16 timer, der 10 timer er e-læring, og 6 timer er praktisk kursgjennomføring. – Dette er et kurs du i stor grad kan gjennomføre hjemme, på tider som passer deg, sier Erik RøsteKurset ble lansert onsdag kveld, i nærmiljøanlegget til Hamar Skiklubb på Gubbestua. Til stede var skipresident Erik Røste, administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid, administrativ leder i langrenn Espen Bjervig og elitelandslagtrener Sjur Ole Svarstad. Kurset er et resultat av Skiforbundet utviklingsmodell som ble vedtatt på Skitinget i 2016. I Skiforbundets utviklingsmodell settes det fokus på rekruttering av barn og unge, samt å redusere frafallet av ungdommer.

 • 0 Byutredningen for Nedre Glomma er klar

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 22-12-2017

  Byutredningen har sett på virkemidler og kostnader som må til for at Fredrikstad og Sarpsborg skal nå målet om nullvekst i biltrafikken. Utredningen danner grunnlaget for forhandlinger om en byvekstavtale. Nedre Glomma er ett av ni byområder som er aktuelle for en slik avtale. Fram mot 2030 forventes befolkningstallet i Nedre Glomma-området å øke med rundt 13 prosent. Det medfører en økning i transportbehovet. Byutredningen har sett på virkemidler og kostnader som må til for at veksten i personbiltransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Arbeidet er gjort i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. - Byutredningen som legges fram i dag konkluderer ikke med én anbefaling, men viser ulike måter å nå målet om nullvekst på. Den skal være et faglig grunnlag når Nedre Glomma skal forhandle med staten om en byvekstavtale, sier Tanja Loftsgarden, prosjektleder i Statens vegvesen. Nedre Glomma er et av ni byområder i Norge som er aktuelle for en byvekstavtale. Dette er en avtale som kan inngås mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i de største byområdene, og som innebærer et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud. Mulig med nullvekst - Det er fullt mulig å nå nullvekstmålet i Nedre Glomma uten for omfattende tiltak. Kombinerer man tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk med restriktive tiltak som parkeringsavgifter og bompenger, er dette tilstrekkelig, sier Loftsgarden. - Forslaget til framtidig busstilbud, jernbaneutbyggingen, hovedsykkelplanen og tiltakene i Bypakke Nedre Glomma er et godt utgangspunkt for nullvekstmålet. God arealpolitikk Ved å legge framtidige boliger og arbeidsplasser i sentrum og i bybåndet mellom byene, gir det grunnlag for mange flere reiser til fots og med kollektivtransport og sykkel. - Utredningen viser at tettere arealutnyttelse alene kan føre til at nullvekstmålet nås i Nedre Glomma. Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicetjenester reduserer biltrafikken betraktelig. Kommunene bør derfor ha en langsiktig og bevisst strategi for - Det er et godt lokalt samarbeid i Nedre Glomma som gir grunnlag for å tenke mer helhet i arealutviklingen på sikt, sier hun. Veien videre Byutredningen sendes nå til kommunene og fylkeskommunen for innspill og kommentarer. Fristen for uttalelser er 8. februar. Med denne byutredningen er Nedre Glomma et steg nærmere en byvekstavtale. Forhandlingene med staten vil sannsynligvis starte opp i første halvdel av 2018. Det er i disse forhandlingene det blir klart hvilke grep og virkemidler som er nødvendige for at biltransporten ikke skal øke i Fredrikstad og Sarpsborg.Tekst: Statens Vegvesen     Kart: NVDB, Geovekst og Kommunene

 • 0 Hele 60 000 tonn emballasje blir med hjem i jula

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 22-12-2017

  Foto: Johnny Syversen Det er ikke bare artige dingser, stygge vaser og hjemmestrikkede sokker som skal pakkes opp 24. desember. Et forsiktig anslag fra Grønt Punkt Norge antyder at 60 000 tonn emballasje har funnet veien inn i norske hjem denne julen. – Julen er den tiden på året da det trekkes inn mest emballasje i de fleste norske hjem. Denne emballasjen spiller en viktig rolle når det gjelder å beskytte julegavene våre mot støt og skader, men når den har utspilt sin rolle er det viktig at den kildesorteres, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. Ifølge Virke kommer nordmenns julehandel til å overskride 56 milliarder kroner i år. I gjennomsnitt handler hver og en av oss for 10 710 kroner i desember. Av dette er 4460 kroner dagligvarer, mens 6250 kroner er fra øvrige butikker.– Lag avfallsstasjoner i stuen Med opptil flere dusin gaver som skal pakkes opp, er det lett å bli overveldet av innpakningspapir og emballasje i løpet av julekvelden. Jaana Røine foreslår derfor at man før gaveoppakkingen lager til improvisatoriske kildesorteringsstasjoner i stuen. På den måten kan man fortløpende få blant annet gavepapir, gavebånd, kartong og plastemballasje unna veien. – Da blir det hyggeligere å sitte foran treet, samtidig som det går fortere å rydde opp etterpå. La kildesortering av emballasje bli din julegave til miljøet i år, oppfordrer Røine. Hun har enda flere grønne juletips:Pakk inn med gaveesker Pakk alternativt. Bruk for eksempel resirkulerbare gaveesker av kartong i stedet for glanset gavepapir. Du kan også bruke gråpapir eller ferdiglagede gaveposer av gråpapir. Bruk hyssing i stedet for vanlige bånd og klipp ut nisser fra melkekartonger og bruk dem som merkelapper. – De fleste ender opp med ganske mye gavepapir når alle julepresangene er åpnet. Sjekk med kommunen du bor i om hvordan du bør behandle dette avfallet. Det varierer nemlig fra sted til sted, forklarer Røine. Gjenbruk bobleplasten Mange gaver er beskyttet av bobleplast under gavepapiret når de ligger under juletreet. Bobleplast, som i praksis er LDPE-plastfolie, er ren og fin plastemballasje som kan kildesorteres. Imidlertid kan den også brukes til å pakke ned julepynt i, eller du kan spare den til neste års julegaveinnpakking. – Isopor (EPS) som kommer med gavene kan du levere på miljøstasjon eller kaste i restavfallet. Den skal ikke leveres med plastemballasje. På sorteringsanleggene for plastemballasje skaper dette materialet nemlig mye krøll, sier Røine.Også telysholdere kan kildesorteres Har du tenkt på telysene? Telysholdere er laget av aluminium og egner seg utmerket til kildesortering når stearinen er brent opp. Da sorteres de som metallemballasje. Du må huske å trykke løs vekeholderen av stål i bunnen av telysholderen, noe som er enkelt å gjøre.Ikke brenn drikkekartonger Er du én av dem som fremdeles fyrer med drikkekartonger, papp og avispapir? – Resirkulér kartongene, ikke brenn dem. De gir lite varme, mye aske, kan skape pipebranner, giftig røyk og mye svevestøv, sier Røine, som også minner om Returkartonglotteriet, som kan gjøre kildesorteringen riktig lønnsom for deg.FAKTA - GRØNT PUNKT NORGEGrønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet. Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. I over 20 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje over hele landet samles inn og blir gjenvunnet.

 • 0 Gjør gråstein til kreftmedisin

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 22-12-2017

  Norge trenger flere ben å stå på. Noen av de mange fremtidsmulighetene våre er like ukjent som de er spennende. I helseindustrien brukes nå kunnskap om strømning i oljerørledninger til å kartlegge kroppen og vi kan gjøre gråstein om til kreftmedisin.Tekst/kronikk: Nils Morten Huseby, IFE .   Foto: Illustrasjonbilde + IFE og Teknisk Ukeblad Institutt for Energiteknikk er mest kjent for atomforskning og våre to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Vi er også et av Norges mest meritterte institutt innen petroleumsforskning. I 30 år har vi bidratt til bedre utnyttelse av petroleumsressursene. Dette er felt vi satser på og er stolte av. Vi har brukt kompetansen og erfaringen til å etablere et solid og raskt voksende forskningsmiljø innen fornybar energi. Vi har også jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og dette er et raskt voksende område med store muligheter fremover. Helseindustrien bidro i 2016 med 21,5 milliarder i eksportinntekter for Norge. Helseindustrien i Norge er i sterk vekst, med kompetansearbeidsplasser og stor verdiskaping som resultat. Norge har en rekke fortrinn som kan utnyttes enda mer. Vår forskningskompetanse innen energi er ett av disse fortrinnene. Kompetansen vår på petroleumsteknologi kan anvendes innen helse, og spesielt legemidler. Beregningene i komplekse rørsystemer for oljeindustrien legger grunnlaget for anvendelse inn mot menneskekroppen og blodomløpet. IFEs forskere som har jobbet med petroleumsutvinning, er nå involvert i satsinger der sykehusene og legemiddelindustri er kunder og partnere. Vi ser store muligheter fremover for energi og helse henger mye tettere sammen enn mange tror! Forskningsreaktorene våre og 70 års erfaring fra nukleær forskning er en enorm ressurs. Vi har et samarbeid med Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet, der vi bruker reaktorene våre til å produsere radionuklider - som kan brukes til å lage nye typer medisiner som kan fjerne små svulster, men samtidig spare de friske cellene. Dette kan gi mer presis og skånsom kreftbehandling og øke livskvaliteten til de mange som årlig rammes av kreft. Vi er med i Oslo Cancer Cluster, der vi bidrar til å bringe legemidler inn i klinisk utprøving. En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Det kan være nybrottsarbeid som vil være helt avgjørende for å redde eller forlenge liv.  Derfor er vi hos IFE stolte av at vi nylig lanserte to prosjekter støttet av Forskningsrådet. Vi skal bokstavelig talt lage kreftmedisin av gråstein! Med IFEs spisskompetanse innen radiofarmasi og samarbeid med en rekke aktører som Diatec Monoclonals, Catapult Life Science, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og Mektron skal vi utvikle bedre og mer automatiske produksjonsprosesser. Sammen med forsknings- og utviklingspartnerne Scatec og Universitetet i Oslo skal vi nå se om vi kan realisere et uforløst potensial fra thorium, som kan ha nye anvendelser inn mot medisin. Energi og helseindustri henger nærmere sammen enn vi tror, og begge deler kommer til å bli viktig for norsk økonomi i fremtiden. Dette er nytenkende, spennende og realistisk. IFE ønsker å bidra til å «lukke gapet» mellom akademia, helsevesenet og industriell produksjon. På den måten skaper vi nye arbeidsplasser og bidrar til omstillingen som trengs i norsk næringsliv. Vår ambisjon er å bidra i utviklingen av nye legemidler gjennom kompetansen vi har innenfor prosess, produksjon og analyse, kvalitetssikring og regulatoriske spørsmål. Det har vi lykkes med tidligere.  IFEs kompetanse innen radiofarmasi har blant annet gitt seg utslag i samarbeid med et av verdens aller største farmasiselskaper, Bayer, der IFE har produksjon av banebrytende kreftlegemidler på Kjeller. Dette har alene skapt flere enn 100 nye kompetansearbeidsplasser i løpet av få år, og er en modell for fremtiden. Norge har unike fortrinn ved at vi har høy kompetanse, vi har infrastruktur, vi har sikker produksjon - man kan være trygg på medisinene vi leverer. IFE tenker stort og ambisiøst: Vi vil være med å utvikle flere ben å stå på for energinasjonen Norge. Vi vil skape nye høykompetanse-arbeidsplasser. Vi vil skape fremtidens løsninger ved å samle forskere fra unike miljøer og gjøre Norge til et ledende land innen petroleum, helse og fornybar energi.

 • 0 En god høst for Østfold

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 22-12-2017

  INNLEGG: Tekst:  Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre Da senker julefreden seg over fylket og jeg benytter anledningen til en liten oppsummering av årets siste måneder – sett med Østfoldbrillene på. Jeg fikk tillitt ved høstens valg og er nå en av ni Østfoldinger på Stortinget. Der sitter jeg i familie- og kulturkomiteen, men er selvfølgelig opptatt av hele det politiske feltet og i særdeleshet det som angår Østfolds nesten 300.000 innbyggere. De månedene vi nå har lagt bak oss har vært gode for Østfold. Statlige arbeidsplasser Tidlig i desember besøkte næringsministeren fylket. Med seg i kofferten hadde hun budskapet om at «Norsk nukleær dekommisjonering – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall» skal lokaliseres til Halden. Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. I budsjettet for justissektoren som ble vedtatt sist uke har følgende viktige merknader om Politihøgskolen kommet med; «Disse medlemmer er av den oppfatning at PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning. Disse medlemmer vil understreke at en ny, moderne PHS skal lokaliseres utenfor Oslo. Samtidig bør avstanden mellom en ny skole og Oslo være slik at den ivaretar beredskapsmessige behov som PHS er tenkt å inneha.» Et viktig arbeid er også å beholde de statlige arbeidsplassene vi allerede har. Helfo skal omstruktureres til færre kontorer, og regjeringen foreslår at kontoret i Fredrikstad skal bestå. Vår jobb blir å bidra til at kontoret styrkes i den kommende omorganiseringen. Samferdsel Det er knyttet mye diskusjon til jernbaneutbyggingen gjennom deler av fylket vårt. Nå har Stortinget sikret finansieringen av utbyggingen gjennom Moss og Rygge, og planleggingen videre sørover. Den totale kostnadsrammen er justert opp i tråd med de siste planene og byggestart i Moss i 2018 er finansiert i neste års budsjett. Disse vedtakene sikrer at den planlagte fremdriften kan holdes. E18 gjennom Østfold ble sluttført i 2017 og nå er Europaveien ferdig utbygd gjennom fylket vårt og siste etappe frem mot Vinterbro er neste viktige milepæl. Naturreservat For to år siden ble Vestfjella naturreservat utvidet. Før jul ble området ytterligere utvidet. Også Svantjern mellom Skauskroken og Nordre Kornsjø blir nå naturreservat. Mobbeombud Stortinget behandlet ny mobbepolitikk i 2016. I forbindelse med dette vedtok Stortinget i mai å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om opprettelse av lokale mobbeombud i hvert fylke. Vi må bruke verktøyene vi kan for å sikre at alle barn får et godt skolemiljø uten mobbing. Derfor tar vi grep nå! Regjeringen vil nå sammen med KrF og Venstre innføre mobbeombud i alle fylker fra høsten 2018. Kultur I budsjettet for 2018 fant regjeringspartiene og Venstre/KrF rom for å fortsette støtten til både Studium Actoris og Kulturdråpen med 0,5 mill til hver. Studium Actoris er viktige for å ta vare på teatermiljøet i fylket og Kulturdråpen bidrar til at innsatte i fengsel kan komme ut igjen i samfunnet med en videre horisont, noe gode kulturopplevelser bidra til. Sikkerhet Selv om Høyre ikke fikk gjennomslag for vårt primærstandpunkt klarte vi i det brede forliket om Landmaktsstudien å sikre en styrking av helikoptermiljøet på Rygge. Dette er en viktig beslutning for å øke beredskapen i hele Østlandsregionen. I tillegg er det i 2017 bestilt inn tre nye helikoptre til politiet. Fengselet i Halden er også vedtatt utvidet med flere soningsplasser. Med den lille oppsummeringen benytter jeg anledningen til å ønske alle Østfoldinger en fin julehøytid og et godt nytt år. Jeg skal gjøre mitt for at Høyre også i 2018 vil løfte og prioritere viktige saker for oss som bor i vårt flotte fylke!

 • 0 Flere læreplasser i Østfold

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 22-12-2017

  INNLEGG: Tekst:  Simen Nord, leder Fylkestingsgruppen Østfold Høyre og Monica Carmen Gåsvatn, nestleder Fylkestingsgruppen Østfold Høyre Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men de nye tallene viser at allerede nå er det er en positiv utvikling i antall læreplasser for alle fylkene. Østfold har hatt en økning på 76 inngåtte kontrakter fra 2016-2017, noe som tilsvarer en økning på 9%.   Vi i Østfold Høyre er glad for at fylkeskommunen har tatt et tak og sørget for flere læreplasser. I fylket vårt har vi store levekårsutfordringer som er særlig krevende for ungdom som står utenfor arbeidslivet. Flere læreplasser bidrar til at unge mennesker kommer seg ut i lære, den negative utviklingen blir snudd og flere kommer ut i arbeid.   Høyres mål er å heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Derfor har regjeringen sammen med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger.  Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser Summen av disse tiltakene gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger og gjør det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Selv om tallene er positive må vi samtidig huske at det er mange som fremdeles venter på læreplass. Derfor må vi bare brette opp ermene og fortsette å jobbe, Østfold Høyre vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass.

 • 0 Statnetts utbygginger skaper jobber i distriktene

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Den storstilte utbyggingen av sentralnettet som Statnett er i gang med, skaper mange arbeidsplasser lokalt der det bygges. Byggingen av ny kraftledning mellom Ofoten i Nordland og Balsfjord i Troms ble nylig ferdigstilt. Prosjektet alene har gitt økt verdiskaping tilsvarende 1120 årsverk. Rundt en tredjedel av disse har havnet hos lokale og regionale bedrifter. Det viser en rapport fra Statnett. – Statnett skal bygge effektivt, smart og sikkert, og vi er glade for at lokale bedrifter er konkurransedyktige og at våre byggeprosjekter gir verdiskaping lokalt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Den storstilte byggingen av kraftsystemet over hele Norge vil pågå i noen år til.- Den totale investeringen vi skal gjøre i strømnettet fram mot 2025, vil gi en økt sysselsetting på rundt 30 000 årsverk samlet sett over hele landet. Omtrent 10 000 årsverk vil skapes lokalt der byggingen pågår, sier Vardheim. Økt aktivitet i kommuneneKonsulentselskapet Thema har tidligere gjort tilsvarende analyser av to andre Statnett-prosjekter; Ørskog-Sogndal på Vestlandet og Skåreheia-Holen på Sørlandet. Til sammen har disse tre prosjektene gitt over 4000 årsverk lokalt, regionalt og nasjonalt i byggeperioden.– Vår erfaring er at det blir økt økonomisk aktivitet i kommunene som berøres av våre utbygginger, og omtrent 30 prosent av den økte sysselsettingen skjer lokalt og regionalt, sier Vardheim i Statnett. Indirekte ringvirkningerInnkjøp av varer og tjenester er direkte ringvirkninger som er enkle å måle. Men byggeaktiviteten gir også økt sysselsetting i distriktene mer indirekte, ved at det blir økt behov for eksempelvis mat, klær og hotellovernattinger. En lokal bedrift som har merket Statnetts nærvær, er Bjerkvik Hotell utenfor Narvik.– For oss har det betydd økt belegg gjennom en lang periode, et tryggere driftsgrunnlag og større behov for bemanning, sier daglig leder Ole-Tom Martinussen ved Bjerkvik Hotell. Dette er ringvirkninger som ikke er tallfestet, men som er av stor betydning lokalt.Den største gevinsten ligger derimot i sikrere strømforsyning når ny kraftledning er satt i drift.- Et sterkere nett vil kunne åpne for nye industrielle muligheter, sier Vardheim.

 • 0 Hva koster det å bruke en støvsuger?

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Støvsuging er, som noen vil påstå, «et nødvendig onde», og støvsugeren selv er ikke akkurat billig, men har du tenkt over hvor lite den koster deg etter at investeringen først er gjort? Det skal riktignok sies at det ikke er de helt store summene det er snakk om; i underkant av ett øre per minutt er nok en pris de aller fleste støvsugereiere kan leve godt med. Rundt ti kroner i strømutgifter for 20 minutter ukentlig støvsuging høres vel i grunnen ganske ålreit ut? Hvertfall når du tenker på at den tieren skal fordeles på årets tolv måneder - da koster ikke støvsugingen deg en halv tyggisbit i måneden engang!   Er støvsugeren din en støvblåser? Svevestøv er bittesmå støvpartikler lastet med allergener og kjemiske stoffer, og kan skape alvorlig ubehag for astmatikere og andre allergikere. Flere «vanlige» støvsugere lik den i videoen over kan også kalles støvblåsere, fordi de sprer svevestøv og øker nivået av dette i luften betraktelig etter bruk. Norges astma- og allergiforbund anbefaler derfor sentralstøvsuger som beste alternativ, men påpeker at kun industristøvsugere vil være sterke nok til å fjerne svevestøvet dersom det er vegg-til-vegg-teppe i rommet. Dette kan du gjøre På sitt nettsted www.allergiviten.no skriver de også at minstekravet til en ny støvsuger bør være at den kan samle opp små partikler uten å forurense luften rundt og bak med dem. For å oppnå dette og sørge for at din støvsuging er allergisikker, anbefales det å skifte støvsugerpose ofte og å benytte et HEPA-filter i støvsugeren. Slike filtre fjerner støv, pollen og andre støvpartikler effektivt, og vil gjøre luftkvaliteten bedre, særlig for allergikere og astmatikere.

 • 0 Redder gamle bibler

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Tusenvis av bibler leveres hvert år til gjenvinningsfirmaer. Men å finne nye hjem for slitne bøker er ikke enkelt.Foto: Nordisk bibelmuseum – Bibelen ansees av mange som en hellig bok, og vi vil ikke kaste biblene som kommer inn. Problemet er at mange er i for dårlig stand til at vi kan selge dem videre, sier daglig leder Eivind Madsen i Fretex. En avtale med Nordisk bibelmuseum er redningen for bibler som har sett sine beste dager.– Hver uke sorterer vi bøkene som kommer inn. Biblene som er for gamle eller slitte, mangler sider eller har navn i seg, legger vi i en egen eske. Disse leveres til Nordisk bibelmuseum som sørger for at bøkene får en verdig alderdom, sier Madsen. Rune Arnhoff, initiativtaker til bibelmuseet, ønsker å lage kunstverk av de gamle bøkene.– Mange av biblene vi får inn er vakre og spennende å lese i selv om de ikke er av topp kvalitet. Vi ønsker å dekorere en hel vegg med biblene. Hvis noen er spesielle, stiller vi dem ut i museet, sier Arnhoff. Fretex er ett av tre gjenbruksfirmaer museet har avtale med. Arnhoff håper at de i fremtiden vil kunne motta bibler fra flere gjenvinningsfirmaer. Noen kuriositeterI løpet av de siste tre månedene har bibelmuseet fått inn over 190 eksemplarer av bibler i ulike utgaver og fasonger. De eldste bøkene er fra midten av 1800-tallet. – Vi har blant annet mottatt mange norske bibler, flere engelske, og noen svenske, i tillegg én miniatyrbibel og en stor familiebibel. Ingen av dem har stor pengeverdi, men de er kuriositeter som kan være interessante for folk å se, sier Arnhoff. Bibelen har en helt spesiell posisjon som bok, påpeker han. – Det er en bok som inngir respekt. Ofte har man arvet den eller fått den i gave ved dåp eller konfirmasjon. Jeg tror mange har vanskelig for å hive en bibel i søpla, sier han.Han oppfordrer folk som ønsker å kvitte seg med en gammel eller nyere bibel, til å donere dem til museet. – Bøkene vil garantert få en trygg og permanent oppbevaring, sier Arnhoff. Nordisk bibelmuseum åpner etter planen i Oslo mai neste år. Deler av samlingen på over 2500 bibler vil stilles ut for publikum. Reddes fra søppelfyllingaAv de bøkene som er i god behold, selges de fleste videre i ulike bruktbutikker. Flesteparten av biblene som gjennbruksfirmaene mottar kommer fra folk som ønsker å kvitte seg med gamle ting, eller fra dødsbo. – Vi ønsker å ta vare på flest mulige bibler og redde dem fra å bli kastet, sier Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.

 • 0 Skog til nytte og nytelse

  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  SKOG TIL NYTTE OG NYTELSE Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag. Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv. Jeg jobber for NORTØMMER som kjøper tømmer og driver dette fram. Vi planter og pleier skogen for et betydelig antall skogeiere i Norge. Tømmeret som vi tar ut kan erstatte betong, olje og plast med fornybare materialer, fornybart drivstoff eller miljøvennlige trehus. NORTØMMER bidrar i så måte med sin aktivitet til betydelig reduksjon av CO2-utslipp. NORTØMMERs leverandører, skogeierne, tar et stort miljøansvar og båndlegger deler av sine arealer til miljø- og frilufts hensyn i form av frivillig vern og annet vern. Ut over dette så stiller skogeiere sine arealer til disposisjon til allmenn bruk ved stier og løyper. Hvor mange skogsveier blir ikke brukt tidlig på vinter for å få skiløper? En skog på 70-100 år er klar for hogst og tiden er kommet for å høste av denne fornybare ressursen. Tømmeret sendes til sagbruk eller masseindustri for foredling. Vi planter igjen arealene som på nytt vil vokse og binde CO2 og som etter nye 70-100 år igjen vil gi råvarer til byggematerialer, papir, klær, og masse mer. Som skogeier i Norge er du helt avhenge av å være miljøsertifisert i henhold til PEFC for i det hele tatt å kunne levere tømmer. Å være sertifisert i henhold til PEFC, betyr at en skogeier trenger enten en skogbruksplan med miljøregistreringer eller en såkalt miljøplan. Deretter må de må følge kravene til PEFC når tiltak gjøres på skogeiendommen. Det innebærer også at naturhensyn tas i langt større grad enn loven krever. NORTØMMER utfører et betydelig antall interne revisjoner hvert år hos våre PEFC-sertifiserte skogeiere. NORTØMMER kontrolleres i tillegg av en ekstern revisor hvert år. Miljøhensyn i skogbruk tas hver dag, hos hver enkelt skogeier og hos alle våre entreprenører. Det handler om å ha høy kunnskap og kunne ta de riktige beslutningene i hverdagen. Målene er utviklet sammen av skogsindustrien, myndighetene og ideelle organisasjoner for bevaring og utnyttelse av våre nåværende og fremtidige skoger. Hva snakker vi om i ressurser når vi hogger en skog? Til en enebolig, om man bare bruker trær til byggematerialer, går det et sted mellom 30-40 m3 tømmer. NORTØMMER hogger ca. 1,7 mill. m3 pr år. Av dette går ca. ½ parten til sagbrukene. Eller 850 000 m3. Dette tilsvarer da ca. 24000 eneboliger. La oss sette opp et lite regnestykke om sysselsettingen av dette; -1,7 mill. m3 sysselsetter ca. 40 stk i NORTØMMER -1,7 mill. m3 tilsvarer ca. 50 hogstlag hvor det minst er 2 ansatte pr lag, altså 100 sysselsatte -1,7 mill. m3 sysselsetter ca. 60 tømmerbiler, noe som tilsvarer ca. 85 ansatte -Div. annen logistikk ca. 20 ansatte -Sagbruk, foredling av 850 000 m3 tømmer krever ca. 350 ansatte -Masse ind., foredling av 850 000 m3 massevirke/tømmer krever 500 ansatte. Altså fram til produksjon av bygningsmaterialer eller papir så snakker vi om en sysselsetting på 1000-1100 ansatte for å foredle NORTØMMERs 1,7 mill. miljøvennlige og fornybare råstoff som tømmer er! Neste gang du går en tur i skogen, håper jeg at du ser på trær, skog og skogbruk i et nytt lys. Du vandrer rundt i Norges største miljøvennlige ressurs og kanskje den bestebidragsyteren vi kjenner for å hindre klimaendringer. Jeg synes det er verdt å være stolt av.Tekst: Knut Esbjørnsen, stolt NORTØMMER-ansatt    Foto: Fakset ifra Nortommer sosiale media

 • 0 Hvilken bil skal jeg velge?

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Elbil, hybrid, hydrogen, diesel eller bensin? Mange er usikre på hva slags bil de skal velge. Å hive seg på utgående teknologi, eller ny og uferdig teknologi, kan bli dyrt, sier KNA. – Aldri før har det vært så vanskelig å vite hvilken biltype man skal gå for. Det er krevende å sette seg inn i alle de nye teknologiene, og politiske tiltak skaper usikkerhet, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub. Andelen diesel- og bensinbiler har gått ned de siste årene, viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Nå velger over halvparten av norske nybilkjøpere elbil eller hybrid, og andelen ventes å øke. – For mange kan det likevel være lurt å vente med elbil og hybrid. I starten er teknologien dyr og dårlig. Senere, når den er testet ut og videreutviklet, blir den bra og forutsigbar, sier Skiaker. Usikker andrehåndsverdiLikevel er han overbevist om at nullutslippsbiler snart blir dominerende, spesielt i bynære områder.– Elbilbatteriene vil bli mye bedre på kort tid. Om to år vil det trolig være normalt med kjørelengder på 40-60 mil, mens det i dag er vanlig med 20-30 mil. Du risikerer at andrehåndsverdien på den elbilen du kjøper i dag stuper, sier Skiaker. DNB-selskapet Autolease har 40 000 biler i porteføljen og har god innsikt i trendene. Stadig flere av deres leiebiler er elbil eller hybrid. Leaser du bilen, er det leasingselskapet som tar risikoen for uforutsette endringer i andrehåndsverdien. – Årsaken til veksten i elbil og hybrider er først og fremst myndighetenes avgiftspolitikk som stimulerer til kjøp av ladbare biler. Endringen bremses av dårlig utbygd lade-infrastruktur og få elbiler med lang rekkevidde til fornuftige priser, sier Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease i Norge. Bruken avgjør valgetHva bilen skal brukes til, bør avgjøre ditt bilvalg.– Det er åpenbart fornuftig å kjøpe en elbil for bykjøring. Kjører man langt og mye, er diesel det beste, også økonomisk. Ladbare hybrider kan dekke begge bruksområdene, men batterikapasiteten er for svak på mange av dagens modeller, sier Marthinsen. Nedgangen i diesel og bensin er et byfenomen. Der straffes fossilbilene med høye bomavgifter og dyr parkering, mens elbilene slipper unna og får samtidig bruke kollektivfeltet. Men ser vi landet under ett, har diesel og bensin fortsatt en sterk stilling. – På bygda har man ikke de samme problemene med lokal forurensning. Lokalpolitikerne vil ikke finne på å bygge bomringer og fjerne parkeringsplasser. Der vil bensin- og dieselbiler kjøre i mange år fremover, sier Børre Skiaker. Rimelige hybriderI dag gjør hyggelige avgiftsavslag det gunstig å kjøpe hybridbiler. Man får kjente og kjære bilmodeller som også kan kjøre korte turer på elektrisitet. – I en periode med dårlig lade-infrastruktur er hybriden en god løsning, under forutsetning av at du kan kjøre mange mil i helelektrisk modus. Dessverre går de fleste litt for få kilometer på strøm. Hybridbiler kan forsvinne helt etter hvert som de helelektriske bilene blir bedre. Det kan påvirke andrehåndsverdien av dagens hybridbiler, sier Skiaker. Biler som går på hydrogen er et annet alternativ som gir null utslipp. Den største utfordringen med denne typen er at det finnes svært får hydrogenstasjoner. – Det ser dessverre ikke ut som politikerne har særlig fokus på denne teknologien, sier Skiaker. Et følelsesvalgSå, hvilken bil bør du velge? – Man må vurdere hva bilen skal brukes til, hvor den skal kjøres, hvor mye penger man vil bruke og hva som betyr noe opplevelsesmessig. Bilkjøp handler om behov, trygghet og følelser. Å velge en bil som gir gode reiseopplevelser og glede er viktig, spesielt hvis du bruker mange timer i bilen, sier Børre Skiaker i KNA. FORDELER OG ULEMPER Bensinbil+ Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi+ Blir fort varm og passer bra for småkjøring+ Moderat lokal forurensning i forhold til diesel- Straffes med høye avgifter og bompenger- Slipper ut mest CO2- Dyrt drivstoff Dieselbil+ Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi+ Bra på langkjøring+ Rimelig drivstoff og lavt forbruk+ Moderat innvirkning på klima i forhold til bensin- Mer lokal forurensning (NOx) enn bensinbiler- Høye avgifter og bompenger i byene- Risikerer å bli rammet av midlertidig kjøreforbud og andre politiske tiltak Elbil+ Ingen engangsavgifter eller mva ved bilkjøp+ Lavere årsavgift+ Lave driftskostnader+ Gratis parkering, bompassering og fergebillett+ Kan kjøre i kollektivfelt+ Mer miljøvennlig enn alternativene- Teknologi som fremdeles er under utvikling- Kort reell rekkevidde på mange modeller- Fortsatt for dårlig lade-infrastruktur- Usikkerhet rundt fremtidig verditap Hybridbil+ Lavere engangsavgifter enn bensin- og dieselbiler+ Null utslipp på korte turer- Veier mer og kan derfor bruke mer drivstoff- Teknologi som fremdeles er under utvikling Hydrogenbil+ Ingen miljøskadelige utslipp+ Like lang rekkevidde som fossildrevne biler- Svært få hydrogenstasjoner- Teknologi som fremdeles er under utvikling

 • 0 Farlige piratkopier under norske juletrær

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Store mengder piratkopier fra useriøse nettbutikker sendes daglig til norske forbrukere.Tolletaten, Forbrukerombudet og Patentstyret går nå sammen om en aksjon for å advare forbrukerne mot butikker som selger piratkopier av alt fra leker og klær til kosmetikk og medisiner. Foto: Tollvesenet/nyebilder.no  // Artikkelfoto: Pixabay   Useriøse nettbutikker Nesten halvparten av norske forbrukere kommer til å handle julegaver på nett, og stadig flere velger utenlandske nettbutikker, viser tall fra Virke og Respons Analyse. Dessverre selger mange av butikkene piratkopier av kjente merkevarer, selv om nettsidene både ser profesjonelle og seriøse ut. Dette er produkter ingen kjenner opprinnelsen til. De er fremstilt uten kontroll og godkjenning, og inneholder stoffer og materialer av ukjent opphav. Helse- og sikkerhetsrisiko Myndighetene ønsker å fortelle netthandlerne at kopivarene kan være skadelig for helsen, at de kan innebære en sikkerhetsrisiko eller være ren svindel. Derfor vil tusenvis av postpakker i hele landet få klistremerker med informasjon om risikoen ved å kjøpe piratkopier. — Det ikke er likegyldig hva kremen vi smører på huden inneholder, hva lekene til et barn er laget av, eller om et elektrisk produkt følger sikkerhetsstandardene, sier seniorrådgiver Hedvig Bengston i Patentstyret. Organisert kriminalitet Hun legger til at mange blir overrasket når de hører hvilke krefter som står bak største delen av handelen med piratkopier: — Europol og ulike FN-organer har dokumentert tydelige forbindelser til kriminelle nettverk som også driver med narkohandel, hvitvasking av penger og menneskesmugling. Bengston er ansvarlig for Velgekte.no, myndighetenes opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning. For å unngå piratkopier anbefaler Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth forbrukere å undersøke om butikkene de handler fra er til å stole på. — Let etter kontaktinformasjon, sjekk nettadressene deres og hør på andres erfaringer. De fleste har et begrenset gavebudsjett og vil nødig kaste bort penger eller risikere å gi bort noe farlig.

 • 0 Jobbveksten øker mer i Østfold enn på landsbasis

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  NHOs økonomibarometer viser at Østfold fortsetter sin positive utvikling. Regiondirektør Roald Gulbrandsen gjestet i kveld NRK Østfolds studio for å drøfte resultatet av NHOs økonomibarometer for 4.kvartal. Økonomibarometeret gir et anslag på aktivitetsnivå og utviklingen i arbeidsmarkedet og næringslivet i Østfold.  Bedriftene i fylket ser lyst på fremtiden. Markedstilfredsheten er høy blant bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom de siste tre kvartalene. Gulbrandsen ble spurt om hva som må til for at den gode utviklingen også fortsetter i 2018. - Forutsetningene for at den gode utviklingen skal fortsette er at rentenivået og valutakursene forblir relativt uendret fordi Østfold er et internasjonalt orientert fylke. Men det aller viktigste er at alle østfoldingene som jobber i bedriftene fortsetter å gjøre en så god jobb som de har gjort i 2017, konstaterte Gulbrandsen.  Undersøkelsen viser at Østfold har hatt en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. Gulbrandsen var tydelig på at arbeid er vår viktigste ressurs og med de utfordringene norsk økonomi står overfor må vi skape enda flere arbeidsplasser. Verdien av arbeid er stor for alle parter. - Vi ønsker at rammebetingelsene for bedriftene blir så gode som mulig. Vi må klare å være konkurransedyktige og på den måten skal vi klare å skape nye konkurransedyktige jobber, få flere inn i et seriøst arbeidsliv og ikke minst så må vi skape flere arbeidsplasser på nye områder, sa Gulbrandsen.  - Jeg liker å være optimistisk og jeg har trua på østfoldingene, avsluttet Gulbrandsen.  Hovedfunn fra undersøkelsen: Markedstilfredsheten er høy blant Østfold-bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom de siste tre kvartalene. Utviklingen for Østfoldbedriftene henger godt sammen med utviklingen for landsgjennomsnittet. Eksporten tar seg opp. Etter en kraftig vekst på 11 prosent i 2016 så vi en utflating i utviklingen under første halvdel av 2017. Etter noe nedgang de første månedene, har veksten nå tatt seg opp og snudd til vekst. Til og med september var verdien av vareeksporten 6 prosent høyere enn for samme periode i fjor. Boligbyggingen i Østfold har økt markert de siste to årene. Også igangsettingstillatelsene for yrkesbygg har utviklet seg positivt i denne perioden. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016. Ved utgangen av november var det 3 912 registrert helt ledige østfoldinger. Ledigheten har dermed gått ned med 8 prosent sammenlignet med november i fjor. 

 • 0 E39-kontrakt raskt tilbake i markedet

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Det blir minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart.  Det er klart etter at E39-konkurransen på ny kunngjøres like over årsskiftet. Det er gjort noen justeringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen ble avlyst 20. november grunnet for få tilbydere videre fra prekvalifiseringen. Justeringene i konkurransegrunnlaget er gjort etter blant annet en bransjeundersøkelse Nye Veier gjennomførte like etter at E39-kontrakten ble avlyst. - Undersøkelsen gav oss noen relevante tilbakemeldinger, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes. Nye Veier endrer noen av kravene i forbindelse med kvalifiseringen. Det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid. - At kontrakten ikke deles opp har sammenheng med konklusjonen etter markedsundersøkelsen. Bransjen har pekt på stram tidsramme for å realisere prosjektet. Nye Veier er opptatt av effektiv framdrift, men vi gir muligheter for økning av byggetid fra 3,5 år til 4 år. Tid er viktig faktor i dette prosjektet, men sikkerhet og kvalitet er blant faktorene vi anser som viktigere. Den reviderte tidsplanen vil føre til en forsinkelse på cirka tre måneder i forhold til opprinnelig plan, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.

 • 0 Nå blir mobbeombudet i Østfold permanent!

  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Hva er sakenFra høsten 2018 skal alle fylker ha et eget mobbeombud. Kostnadene dekkes som et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene. BakgrunnStortinget behandlet ny mobbepolitikk i 2016. I forbindelse med dette vedtok Stortinget i mai å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om opprettelse av lokale mobbeombud i hvert fylke. Utdanningsdirektoratet har sett på gjennomføringen i samråd med fylkeskommunene, Barneombudet og partene i utdanningssektoren. I mange år har politikere fra ulike partier lovet et krafttak mot mobbing, men mobbetallene er fremdeles høye. Det er uholdbart. Vi må derfor bruke verktøyene vi kan for å sikre at alle barn får et godt skolemiljø uten mobbing. Derfor tar vi grep nå. Regjeringen vil nå sammen med KrF og Venstre innføre mobbeombud i alle fylker fra høsten 2018. Enighet mellom regjeringen og Venstre/KrF- Det er viktig å gi trygghet til de barna, elevene og foreldrene som opplever mobbing. Når vi nå gjør ombudsordningen nasjonal, betyr det at flere vil få hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon. Barn og elever skal ikke bare ha rett til en mobbefri hverdag. De skal også ha rett til oppfølging og hjelp når de blir utsatt for mobbing, sier KrFs fylkesleder i Østfold Brynjar Høidebraaten. - Alle fylkene i Norge skal nå lære av blant annet Østfold og innføre mobbeombud for alle barn og elever fra barnehagen til og med videregående. Østfold fylke har vært med i et toårig prøveprosjekt med mobbeombud hvor løsningen ble testet ut. Nå skal ordningen implementeres som et fast antimobbetiltak i alle fylker og jeg er veldig glad for at flere får ta del i denne ordningen, sier Stortingsrepresentant for Høyre Tage Pettersen. - Jeg er utrolig stolt over hva vi i Østfold har klart å få til. Vi ser at ombudet fungerer og hjelper både foreldre, barn og elever med veiledning og informasjon om hvordan vi håndterer mobbing. Jeg er glad for at resten av landet kan lære av det vi har fått til, sier Østfold Venstres fylkesleder Maren Hersleth Holsen. - FrPs Stortingsrepresentant Ulf Leirstein som sitter i justiskomiteen påpeker at Stortinget allerede har igangsatt mange omfattende tiltak mot mobbing. Vi har sørget for en mobbelov som gir økonomisk straff til skoler og skoleeiere som ikke følger opp mobbing, vi øker kompetansen til flere hundre skoler og barnehager og vi sørger for flere antimobbeprogrammer i skolen, særlig rettet mot mobbing på nett. På vegne av Brynjar Høidebraaten, Tage Pettersen, Maren Hersleth Holsen og Ulf Leirstein.Tekst: Østfold Høyre   Foto: illustrasjonsfoto

 • 0 For mye sigaretter og tobakk

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Tollere på Svinesund gjorde årets største beslag av tobakksvarer mandag ettermiddag. I Oslo har tollere gjort to betydelige beslag av sigaretter og tobakksvarer i løpet av november og desember.Årets største tobakksbeslag112,5 kilo tobakk, 12,5 kilo frukttobakk og 31 600 sigaretter ble beslaglagt i en norsk registrert bil på Svinesund mandag ettermiddag. Dette er årets største beslag av tobakk på Svinesund. Tollbeslaget utgjør 477 000 kroner i avgiftsunndragelser.   Smuglingsforsøket ble avslørt da bilen med tobakksvarene ble stående ved bommen på E-6 og ikke kjørte inn i tollkontrollen. Den norske sjåføren er også tidligere tatt med store mengder tobakksvarer. Han kan nå vente seg en reaksjon fra politiet. Tatt på Romerike 1 Tollere fra  Tollregion Oslo og Akershus avdekket 68 400 sigaretter og 71,75 kilo tobakk da de stoppet en svensk registrert bil på Romerike om kvelden 26. november. Bilen var observert da den kjørte inn i Norge. Den svenske sjåføren (59) sa selv at han ikke hadde noe å fortolle da han ble stoppet av tollere, men mengden sigaretter og tobakksvarer tilsvarer 459 000 kroner i unndratte avgifter. Mannen ble overtatt av politiet på Romerike etter tollbeslaget. Tatt på Romerike 2 Oslotollere avdekket 66 400 sigaretter og 56,25 kilo tobakk da de stoppet en norsk registrert bil på E-16 ved Nybakk 8. desember. Tollbeslaget utgjør 402 000 kroner i avgiftsunndragelser. Bilen ble kjørt av en mann (55) fra Irak. Han er også tidligere tatt for smugling av sigaretter og tobakksvarer. 61 400 sigaretter og 71,75 kilo tobakk ble beslaglagt av tollere på Romerike 26. november. Foto: Tolletaten

 • 0 Distribusjon av jodtabletter til kommunene

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle landets kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i gruppene barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner.  I 2014 konkluderte en utredning fra en arbeidsgruppe med representanter fra Statens strålevern, Helsedirektoratet og CBRNE-senteret at tilgang til jod tabletter er aktuelt for alle kommuner i Norge. Det skyldes blant annet trafikk av reaktordrevne fartøy langs norskekysten og potensielle utslipp fra kjernekraftverk i Sverige, Storbritannia og andre deler av Europa. På bakgrunn av denne utredningen ga Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere tre alternativer for distribusjon av jod tabletter. Helsedirektoratet har anbefalt en løsning med salg fra apotek, og det jobbes nå med å følge opp anbefalingen. I tillegg har Helsedirektoratet om lag 2 millioner tabletter på lager i Oslo, og alle landets kommuner har i dag anledning til å henvende seg til direktoratet og få tilsendt jodtabletter til målgruppen til fraktkost. Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner. Totalt utgjør dette om lag 1,1 millioner mennesker. Kommuner kan bestille tabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no). Antall tabletter som bestilles av den enkelte kommune må sees i sammenheng med anbefalt dosering og målgruppens størrelse i den aktuelle kommunen. Flere kommuner som Bergen, Skedsmo, Halden og kommuner nord for Salten har allerede erfaring med kommunal lagring. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Tablettene skal helst tas innen 4 timer etter eksponering. Jodtiltak vil i de fleste tilfeller iverksettes i kombinasjon med anbefalinger om innendørsopphold.

 • 0 Kun 2 av 7 spillplattformer gir pengene tilbake

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Kjøper du et spill bør du være sikker på at det faller i smak. Fem av de største plattformene for kjøp av digitale spill for PC og konsoll har nemlig ingen ordninger for å få pengene tilbake. Når man kjøper digitale spill for PC eller konsoll kan spillet fort vise seg å være annerledes enn man trodde. Kanskje står det ikke til forventningene, kanskje fungerer det ikke godt nok på ditt system. Skulle du ønske å returnere spillet og få pengene tilbake, er du avhengig av de ulike plattformenes ordninger. Og de er det store forskjeller på. — Forbrukerrådet har undersøkt hvordan forbrukernes interesser ivaretas når de kjøper spill på digitale plattformer, og vi er skuffa. Kun to av syv spillplattformer har refusjonsordninger, forteller Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har sett på disse plattformene: Battle.net, Origin, Steam, Uplay, Nintendo eShop, Playstation Store og Xbox Store. Av disse har kun Steam og Origin reelle refusjonsordninger. Forbrukerrådets kriterier for en god refusjonsordning er enkle: gi forbrukeren rimelig tid til å sjekke om spillet fungerer som forventet, og gi pengene tilbake uten å stille spørsmål dersom han eller hun har holdt seg innenfor den tidsgrensen. Det er det bare Steam og Origin som gjør. De andre plattformene mangler forutsigbare ordninger for misfornøyde spillere. — Når det er mulig, anbefaler vi å velge en plattform som tilbyr pengene tilbake. Vi vet at mange av spillene bare finnes på en plattform, og da har jo ikke forbrukerne noe valg hvis de vil ha spillet. Vi oppfordrer også plattformene til å ta grep og tilby enkle og gode refusjonsordninger til sine kunder, sier Iversen. Problematisk med forhåndsbestilling Ofte lokkes forbrukere til å forhåndsbestille spill, for eksempel med tilgang til eksklusivt innhold i spillet.  Ved forhåndsbestilling vet man ofte lite om hvordan spillet faktisk blir, og om det i det hele tatt vil møte forventingene. Dersom plattformen ikke har en refusjonsordning, kan du fort ende opp med å kaste bort pengene dine. Når lanseringsdatoen kommer, spillanmeldelsene kommer ut og du endelig får prøvd spillet, er det nemlig for sent å bruke angreretten. — Før spillet er lansert har du rett til å avbryte kjøpet når som helst. Det skal du kunne gjøre enkelt og raskt, noe en kan på Steam, Origin og Playstation Store hvor man bare trykker på en knapp. I de andre plattformene er det mer tungvint og en må for eksempel fylle ut skjema eller kontakte kundesupport. Nintendo eShop skiller seg negativt ut da de ikke gir mulighet til å avbryte forhåndsbestillinger. Det har de ikke lov til, og Forbrukerrådet vil følge opp saken. —Det er viktig for de som har forhåndsbestilt å huske at helt andre regler gjelder etter lanseringsdato. Da er det de ulike plattformenes refusjonsordninger som gjelder dersom du vil ha pengene tilbake, forteller Iversen. Da kun to av de sju plattformene har refusjonsordninger, betyr det at et forhåndsbestilt spill fort kan ende opp med å bli mye penger for lite moro. — Det er risikabelt å forhåndsbestille fra andre plattformer enn Steam og Origin. Er du ikke 100% sikker på at dette spillet vil være et godt kjøp for deg – ikke kjøp det på forhånd. PlattformRefusjonsordning Battle.net Nei Origin Ja Steam Ja Uplay Nei Nintendo eShop Nei Playstation Store Nei Xbox Store Nei Bruk forbrukermakten! Spillmarkedet har vært preget av problemstillinger som uferdige spill, inngripende kopisperrer og misvisende markedsføring. Selskapene man hanskes med er store, men det betyr ikke at man skal finne seg i hva som helst. — Vår undersøkelse viser at til tross for at over 70 prosent sier de har opplevd problemer med et spill, er det kun et fåtall som klager når noe ikke fungerer slik det skal. Derfor er det viktig å oppfordre til bruk av forbrukermakten på dette feltet. Bruk de refusjonsordningene som finnes. Husk også at dersom spillet ikke fungerer slik det skal, kan du uansett klage til plattformen. Hvis plattformen skulle vise seg å ikke være samarbeidsvillig når du klager, kan du sende den klagen videre til oss i Forbrukerrådet, sier Iversen. Tips og råd fra Forbrukerrådet:  Om mulig, kjøp gjennom en plattform som har refusjonsordning. De som har ordninger for dette er Origin og Steam. Hvis du har kjøpt spill og er misfornøyd, bør du be om pengene tilbake så raskt som mulig. Hvis det er noe galt med spillet kan du klage til plattformen, selv om plattformen ikke har refusjonsordning. Får du ikke gjennomslag fra plattformen kan du klage til Forbrukerrådet. Vær forsiktig med forhåndsbestillinger dersom plattformen ikke har en refusjonsordning. Kjøp med kredittkort gir deg ekstra rettigheter, men klag alltid til plattformen før du klager til kredittkortselskapet. Tekst: Forbrukerrådet

 • 0 Halvparten av østlendinger er emballasjeskeptikere

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Både lokale og nasjonale vareprodusenter sliter med tilliten hos nesten halvparten av befolkningen på Østlandet, viser en ny måling. På landsbasis er eldre menn de største emballasjeskeptikerne. I en fersk YouGov-måling svarer 47 prosent av respondentene bosatt på Østlandet at de har ganske eller svært lav tillit til at norske produkter emballeres på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. På landsbasis oppgir 45 prosent at de er skeptiske. Samtidig har 36 prosent av folk på Østlandet tillit til norsk emballasje, ifølge målingen som er gjennomført for Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). De resterende 17 prosentene av respondentene fra landsdelen har ikke tatt stilling til saken. – Ser ikke det store bildet Thomas Weihe, leder for NOK og verdikjedesjef i Dagligvareleverandørenes Forening, er ikke overrasket over svarene i undersøkelsen. Han mener mange ikke er klar over den rollen emballasje spiller i å forhindre matsvinn. – Noen aktører pakker nok fremdeles inn produktene sine i ukurant emballasje, men de tilhører unntakene. Når såpass mange forbrukere sier de ikke har tillit til emballasjen som norske produkter pakkes i, er det nok fordi mange ikke ser det store bildet. Dette er tross alt er komplekst fagfelt, sier han. Weihe peker på at emballasje i snitt kun står for 10 prosent av energiforbruket for en matvare. Dermed er det mer skadelig for miljøet å produsere mat som kastes, enn å emballere maten godt. I 2015 var det totale matsvinnet i Norge på 355 128 tonn. Over 60 prosent av dette er mat som ble kastet av forbrukere. Lengre liv for spekemat og brokkoli Det pågår for tiden flere innovasjonsprosjekter i norsk emballasjeverden. I et av disse, «Riktig emballering for redusert matsvinn» (REforReM), studerer forskere hvilke pakke- og lagringsmetoder som er best for å få matvarer som grønnsaker, sjømat og kjøttprodukter til å beholde god kvalitet lengst mulig. Det treårige prosjektet skal avsluttes ved nyttår. – Emballasje spiller en nøkkelfaktor når det gjelder å redusere matsvinn. Vi har blant annet funnet ut at vi kaster mindre spekemat dersom den kommer i emballasje med gode sveiseegenskaper. Videre kan vi forlenge holdbarheten til sjømat ved hjelp av gasspakking og bruk av CO₂-emittere, forklarer prosjektleder Thomas Eie i REforReM. Det tverrfaglige innovasjonsprosjektet har også avdekket at mens uemballert brokkoli og blomkål blir dvask i løpet av en uke, holder disse matvarene seg friske i to uker i emballasjen. Det er BAMA Industri som drifter REforReM. Med på laget har de matprodusenter som Grilstad, Lerøy og Lauvsnes Gartneri, emballasjeleverandørene Tommen Gram, RPC Promens, Lexit, Wipak og Døvigen, maskinleverandøren BWL Maskin og forskningsinstitusjonene Østfoldforskning, Nofima og Matvett. Dyrt med for mye emballasje I YouGov-målingen kommer det fram at særlig menn og personer over 60 år er skeptiske til hvordan norske produkter emballeres. Kvinner og personer under 30 er mer positive. En vanlig kritikk mot emballasje er at det er for mye av den rundt et produkt. Thomas Weihe i NOK påpeker at dette i stor grad faller på sin egen urimelighet. – Overemballering kan gi økte kostnader gjennom hele verdikjeden, og slike produkter vil i stadig større grad bli valgt bort av handelsledd og forbrukere. Riktig emballering er derfor logisk også av rent kommersielle hensyn, sier han. Skal forebygge avfall En ny forskrift fra Klima- og miljødepartementet som trådte i kraft tidligere i høst krever at produsenter av emballasje og emballerte varer også skal jobbe med avfallsforebygging. – Ordlyden er ikke tilfeldig. Mens mange EU-land fremdeles henger igjen i en tid der man ensidig snakket om å redusere emballasjemengden, retter vi i Norge innsatsen mot avfallsforebygging. Dette setter også fokus på varene som emballasjen skal beskytte – samt emballasjens gjenvinningsegenskaper, sier Weihe.

 • 0 Thermocold er månedens bedrift

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

  Flere rekrutteringer via Ringer-i-Vannet kombinert med solid økonomisk vekst, innovative produkter og engasjement for yrkesfag gjorde at vi valgte Sarpsborg-bedriften Thermocold som månedens bedrift i november.  Vi har rekke virksomheter som bidrar til verdiskapning og som tar samfunnsansvar. Thermocold er en slik bedrift. Etter en grundig undersøkelse landet vi på Thermocold som månedens bedrift, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold. Thermocold har i over 25 år produsert kjølemaskiner, kjølerom, samt kjøleutstyr til blant annet butikker, sykehus, skoler og forskningssenteret. Bedriften har 17 ansatte og har vært en aktiv bruker av NHOs inkluderingsstrategi Ringer-i-Vannet. Med Ringer-i-Vannet kobler man mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Parallelt med disse ansettelsene har Thermocold økt omsetningen med flere millioner kr i løpet av de siste årene hvor overskuddet også har økt vesentlig. -Vi tror på å gi mennesker en ny sjanse, men det handler om å gi dem tid. Slik sett skulle jeg ønske at NAV-ordninger kunne ha litt lengre varighet. Da hadde nok enda flere kommet ut i fast arbeid, forteller produksjonssjef Bjørn Tøgersen i Thermocold.Tekst: NHO Østfold   Foto: Jarl M. Andersen (Sarpsborg Arbeiderblad)

 • 0 EU vil kutte den norske klagefristen fra fem til to år

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 08-12-2017

  EU-kommisjonen ønsker en felles reklamasjonsfrist på to år. Forslaget vil føre til en dramatisk reduksjon av det norske forbrukervernet, og for mange varer vil klageretten kuttes med tre år. EU-kommisjonen la i 2015 frem forslag om to års klagefrist for varer kjøpt på nett. Kommisjonen går nå enda lengre og foreslår samme frist uansett om varen er kjøpt i fysisk butikk eller på nett. – Vi har hele tiden fryktet at det opprinnelige forslaget var ment for å berede grunnen for en generell svekkelse av klagefristen. Dessverre viser det seg at vi fikk rett, sier forbrukerdirektør Randi Flesland. – Forslaget bør omgjøres til en minimumsregel uten tak for de landene som ønsker bedre rettigheter. Dette ville gjøre at vi kunne behold dagens gode forbrukerbeskyttelse i Norge. Forbrukerrådet ber nå Regjeringen øke innsatsen for at norske og europeiske forbrukere ikke får redusert forbrukervernet. Milliardtap og dårlige garantier I Norge vil EU-parlamentets forslag medfører at klagefristen på varer, slik som biler, møbler og hvitevarer blir kraftig redusert. Forbrukerrådets har tidligere estimert at dette vil gi et potensielt årlig tap for norske forbrukere på over én milliard kroner. Forbrukerrådet frykter også at dagens garantier vil reduseres. – Gode lovmessige rettigheter har ført til at mange produsenter og butikker følger opp med gode garantier. Det er god grunn til å tro at disse reduseres hvis reklamasjonstiden blir to år, dette gjelder ikke minst dagens nybilgarantier, sier Randi Flesland. Gode rettigheter gir mer holdbare produkter En reduksjon i forbrukervernet står også i sterk kontrast til EUs satsing på områdene sirkulær økonomi og bærekraftig forbruk. – Levetiden til mange produkter i dag er allerede kort, og reparasjoner utelukkes ofte på grunn av pris og tilgang til deler. Gode rettigheter gir mer holdbare produkter, og begrenser behovet for å kjøpe nytt. Skal rettighetene revideres, burde EU heller sett på hvordan man kan bidra til et mer bærekraftig forbruk, sier Randi Flesland.Foto: CW Foto

 • 0 Unngå borddekorasjoner med lys og brennbart materiale

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 08-12-2017

  Det er alltid koselig å pynte opp stua med hjemmelagde juledekorasjoner i desember, men har du tenkt over om de er brannfarlige?  Ifølge Sikker Hverdag starter omtrent hver fjerde brann med åpen ild, og det starter hele 50 prosent flere branner i norske husholdninger i desember enn i resten av året. Med tanke på alle dekorasjonene vi henger opp i høytiden (laget av alt fra papir til mose og kvister), er dette egentlig ikke veldig rart. Dersom disse dekorasjonene i tillegg inkluderer stearin- og kubbelys eller står i nærheten av disse, blir brannfaren plutselig stor. Sørg derfor for alltid å plassere lyset i et glass eller egen lykt. Hvis dette gjøres i stil med resten av pynten, kan det faktisk gjøre dekorasjonen ikke bare tryggere, men også penere! Våg å tenke nyttEt annet alternativ, er å benytte elektriske te- og kubbelys. Dette valget vil fjerne åpne flammer fra scenarioet, og risikoen for brann dersom du skulle glemme å «slukke» lysene vil være mindre enn ved levende lys. Likevel er det viktig å huske på at selv ikke-levende lys kan være brannfarlige; senest ved juletider i 2016 kunne VG skrive om de elektriske lysene til Einvald (82)  som begynte å brenne mens han var på telefonen. Det anbefales derfor på det sterkeste å følge med på lysene, uavhengig av om de er levende eller ikke! Juletrebelysning og tradisjoner I Norge i dag er det heldigvis mer vanlig med elektriske lys på juletreet enn det er med levende lys. Før i tiden, da dette var normen, var det mange flere tilfeller av juletrær som tok fyr enn i dag, naturlig nok. Fun fact! I Danmark er det fortsatt vanlig med levende lys på juletrærne. – Det tar bare et øyeblikk med vakling før hele treet står i lys lue, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen Dagfinn Kalheim i et intervju til Aftenposten. Selv om det kan fremkalle nostalgi og virke koselig med levende lys på juletreet, er det altså svært brannfarlig. Det anbefales derfor å benytte elektriske lys med en stikkontakt som plugges direkte i veggen (ikke via skjøteledning). For å være på den sikre siden med hensyn til kortslutnings- og brannfare, bør denne kobles fra hver gang man forlater rommet der treet står.Tekst: Thea Petrine Hammer, Fortum

 • 0 IFE er positive til at det nye, statlige forvaltningsorganet etableres i Halden

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 08-12-2017

  Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall, legges til Halden. Det nye forvaltningsorganet skal hete "Norsk nukleær dekommisjonering (NND) - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall". – Dette er en viktig og god avklaring for IFE, og en positiv nyhet for Halden og Østfold. Vi ser det som en stor fordel at etaten etableres geografisk nært IFEs virksomhet i Halden, med den tilhørende sterke kompetansen og forskningsmiljøet på atomkraft og atomsikkerhet som vi har der, sier adm. dir. Nils Morten Huseby. Opprettelsen av den nye etaten viser at Staten nå tar ansvar for håndtering av det norske atomavfallet og den fremtidige nedbyggingen av Norges atomreaktorer, og at det skjer på en trygg og forsvarlig måte. IFE skal i tiden fremover jobbe tett med det statlige organet. Når atomreaktorene skal stenges er det ikke tatt noen avgjørelse på.Foto: Wikipedia  

 • 0 Kommuner med støtteordninger for ladestasjon til elbil

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 08-12-2017

  Hvilke kommuner i Norge har støtteordninger for etablering av ladestasjoner til elbil i borettslag og sameier, såkalte boligselskap?   Vi har listet opp de kommunene og ordningene vi har funnet der det er mulig å søke om støtte. Kjenner du til flere støtteordninger? Tips oss gjerne i kommentarfeltet nederst i artikkelen! Ordningene har til dels ulik tilnærming, budsjett og dekningsgrad. Et fellestegn å merke seg er at det må søkes før arbeidet bestilles eller gjennomføres for å kvalifisere til innvilgelse. Det er ulike frister for gjennomføring etter innvilget støtte. Hvor skal prosessen starte? Nettopp «hvordan starte», er en flaskehals for mange. «Start med befaring», er stalltipset fra samtlige vi har snakket med. Da får du et riktig utgangspunkt og mulighet til å lage et prisbilde du kan presentere i boligselskapet, og underlag dersom du bor i en kommune der du kan søke om støtte. Fortum leverer en "alt-i-ett" -pakke, som inkluderer både befaring, leverer ladestasjoner og formidler installasjon via vår samarbeidspartner Bravida. Elbilforeningen tilbyr befaring som en betalt tjeneste. Disse kommunene har støtteordninger OSLO KOMMUNE Fordi så stor del av innbyggerne i Oslo bor i leiligheter, mange med eldre garasjeanlegg, gir Oslo kommune støtte for å tilrettelegge infrastruktur for å kunne etablere ladestasjoner i sameier og borettslag, såkalte boligselskap.Oslo kommune støtter med 20 prosent for oppbygging av infrastruktur med maksbeløp på 1 million kroner for et boligselskap. FREDRIKSTAD KOMMUNE Fredrikstad kommune ønsker å støtte boligselskap som vil etablere ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider. Derfor har kommunen en støtteordning for å senke terskelen for utbygging av ladeinfrastruktur. Boligselskapet må forplikte seg til å delfinansiere og administrere ladepunktet i minst fem år. Fra søknad er innvilget må ladepunktet stå klart for bruk innen 3 måneder. Det bevilges årlig 100 000 kroner, men det tas forbehold om budsjettmessige avklaringer fra år til år. Fredrikstad kommune har tilbudt støtte til ladepunkt for boligselskap siden 2015. SKEDSMO KOMMUNE Skedsmo kommunes støtteordning for etablering av ladestasjoner for boligselskap består av to hovedelementer: gratis befaring og refusjon av utgifter. Man kan ikke motta økonomisk støtte uten å ha gjennomført befaring. Skedsmo kommune har i 2017 hatt en kampanje der de tilbød befaring i samarbeid med elbilforeningen. 45 borettslag benyttet seg av kampanjen, de borettslagene kan fortsatt søke om støtte. Kommunen har planer om flere befaringskampanjer. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med anbefalingene fra befaringsrapporten. Maksimal støtte er 50 prosent av kostnadene, inntil 20 000 kroner. ASKER KOMMUNE I 2017 har Asker kommune gjennomført en støtteordning i form av et begrenset pilotprosjekt. Asker og Bærum kommuner har samarbeidet om piloten. De har tilbudt tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Erfaringene tilsier at Asker kommune er positive til videreføring. I piloten har maksimalt støttebeløp per boligselskap vært 50 000 kroner. Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og er begrenset til 5000 kroner per ladepunkt det tilrettelegges for. BÆRUM KOMMUNE Ut fra erfaringene fra piloten Asker og Bærum kommuner har samkjørt, vurderes det med stor sannsynlighet en videreføring av ordningen i 2018, 2019 og 2020. Målet er å etablere en forutsigbar ordning for boligselskapene. Fra søknad er innvilget må ladepunktet stå klart for bruk innen ett år. OBOS – GRØNT ANSVAR OBOS har en støtteordning for bedring av miljø eller uterom i boligselskap. Dette omfatter også etablering av lading for elbil. Det ligger noen kriterier som må oppfylles, deriblant  kan det søkes om støtte opp til halvparten av totalkostnad, men ikke mer enn 3 millioner kroner. Boligselskap som får støtte må bruke OBOS som forretningsfører. Tiltak som kan få innvilget støtte i forbindelse med ladestasjoner til elbil er i forbindelse med oppbygging av nødvendig infrastruktur, ikke selve laderen. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommune utarbeider en tilskuddsordning for etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper. Ordningen er langt på vei ferdigstilt, siste detaljer, godkjenninger og informasjon om ordningen ut til folket gjenstår. Målet er å ha ordningen i virksomhet i løpet av slutten på 2017/starten av 2018.Tekst: Marianne J. Hermansen, Fortum