• 0 Disse kan vinne Klima Østfold-prisen 2019

  • Kultur
  • publisert av Amanda
  • 19-02-2019

  For andre år på rad skal årets beste klimatiltak i Østfold kåres. Her er de nominereteKlima Østfold-prisen er en prisutdeling som hyller gode klimatiltak i kommuner i Østfold. Prisen deles ut under Klimarådsmøte på Støtvig Hotell 28. februar. Som i fjor har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner. Juryen består av arbeidsutvalget til Klima Østfold, med leder René Rafshol i spissen. De nominerte til Klima Østfold-prisen 2019 er:Fredrikstad kommune: Elektrisk drevet fergeFredrikstad kommune har bestilt en helelektrisk ferge som erstatter forurensende dieselferge. Den skal gå mellom Gamlebyen og Cicignon med forventet levering mai 2019. Dette strekket går døgnkontinuerlig og frakter svært mange mennesker gratis i løpet av et år. Fergen skal lade mellom avgangene på en ladestasjon med induksjon på Cicignon. Fergen legger bredsiden til en ladeplate samtidig som passasjerene går av og på i front av ferga. Teknologien benyttes i en rekke byer verden over på busser, men er aldri blitt benyttet på båter tidligere. Teknologien er valgt pga. sikkerhetsaspekter og behovet for at drift av ferga og ladning skal kunne styres av kun en skipper. Planen er å bytte ut maskinene på eksisterende 3 søsterskip på sikt. Halden kommune: Klimasmart transportHalden kommune har inngått avtale med en leverandør om å leie 20 – 30 elektriske biler innenfor ordinær arbeidstid til ansatte. Elbilene skal erstatte bruk av private biler til tjenestereiser. På kvelder og ettermiddager skal bilene leies ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elektriske sykler med samme utleiemodell. Prosjektet tilrettelegger for at færre trenger bil nummer 2, at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å leie en elbil og at det blir færre biler i sentrum av byen. Booking gjøres gjennom en brukervennlig app. I tillegg vil renovasjonsbilen i Halden snart gå på biogass. Renovasjonsanbudet fører til at den første fyllestasjoner for biogass i Haldenområdet nå etableres. Den vil ligge på Svinesundparken og biogassen er lokalprodusert på Norske Skog Saugbrugs. Hvaler kommune: Smart Vann HvalerHvaler kommune har som den første kommunen i Norge implementert fullskala automatisk måling og avregning av vannforbruk. Akkurat som innen smarte energinett vil det være gode muligheter til å bygge nye samfunnsnyttige produkter og tjenester i et smart vann-nett. Målerne gjør det mulig med elektronisk avlesning av vannforbruk , og prosjektet skal bidra til redusert klimagassutslipp ved blant annet redusert energibruk og redusert vannforbruk. I neste fase skal prosjektet se på blant annet mulighetene for effektstyring av strøm brukt til pumper og renseanlegg i vannettet, vannsikkerhetsløsninger, analyser av forbrukstall for bedre vann- og avløpsplanlegging og prediksjon og på sikt kunne spare vann og dermed energi. Moss havn: Smart Moss Havn – Grønn mobilitet og logistikk i Moss HavnGrønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak som har som mål å redusere klimagassutslipp fra innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. Havna har kun fossilfrie biler, og det skal kjøpes inn elektriske sykler og lastesykler til bruk på havna. Det skal etableres landstrømanlegg som vil være i drift medio 2019. Det er også satt i gang et dronehavnprosjekt som skal muliggjøre etablering av autonome elektriske sjø-droner over fjorden som igjen skal kombineres med elektrisk lastebiltransport, semitrailere, internt i Mosseregionen. Et annet delprosjekt er at mastergradsstudenter ved Høgskolen i Østfold samler inn data fra kilder som påvirker trafikken i og rundt havnen for å redusere unødvendig køkjøring. Råde kommune: Utbygging av Karlshus skoleRåde kommune har bygget på eksisterende Karlshus barneskole i massivtre og etter passivhus-standard som reduserer klimagassutslippene betydelig sammenlignet med konvensjonelle betongbygg. Tilbygget er på 1490 m2. Det er også etablert og sykkelparkering under tak for å stimulere sykling til skolen. Materialvalg fører til utslippskutt ved at tre erstatter stål og betong, treet binder CO2 for et langt tidsrom og energiforbruket i drift er redusert betydelig. Om prisen:I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene: - Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.- Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi. Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunalevirksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner. Om Klima Østfold-samarbeidet:Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål. Klima Østfold arbeider for planlegging og gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for kommunenes egen måloppnåelse.   Foto: Østfold Fylkeskommune

 • 0 Psykisk helse på dagsorden

  • Politikk
  • publisert av Amanda
  • 19-02-2019

  LESERINNLEGG Andelen nordmenn som oppgir at de sliter med psykiske helseplager er større enn noen gang. Åpenheten i samfunnet har økt, og stadig flere forteller om psykiske problemer og en hverdag preget av stress og press. Altfor mange trenger hjelp uten å få det. Som mangeårig politiker med erfaring fra både kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå og med stort engasjement for helsefeltet, er jeg spesielt fornøyd med at Viken Høyre tar denne utviklingen på alvor og vil jobbe målrettet for at alle skal få en bedre psykisk helse. Resolusjonen om psykisk helse som ble fremmet av ungdomsorganisasjonen og som ble vedtatt på Viken Høyre sitt første årsmøte er et godt eksempel. I likhet med vår regjering, har Viken Høyre som ambisjon å bidra til at tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykisk helse fortsatt styrkes. Vi mener at barn og unges psykiske helse trenger et løft gjennom blant annet bedre samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, skolehelsetjeneste, og spesialisthelsetjenesten. Innsatsen må settes inn tidligst mulig for dem som sliter med psykiske problemer. Derfor vil Viken Høyre jobbe for at det opprettes helsestasjoner for gutter i de største byene og for at terskelen for å komme til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) blir lavere. Hjelpen må være tilgjengelig i den enkelte sitt nærmiljø. Mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne kan føre til psykiske problemer. Viken Høyre mener at dette kan forhindres ved at elevene har lett tilgang til både helsesykepleier og psykolog. Høyre i regjering har bevilget midler til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, men det er til lite hjelp dersom kommunene prioriterer midlene til andre tiltak. Å bli student er å starte en ny fase i livet. Mange opplever overgangen fra skolehverdagen til studiehverdagen som vanskelig. Å bli student er for mange en spennende erfaring, men det kan også være en stor utfordring. En undersøkelse gjennomført i 2018 viser at mer enn 1 av 4 studenter sliter psykisk. Like mange sliter med ensomhet. Mange av disse er studenter med mindre psykiske helseplager som har behov for noen å snakke med heller enn profesjonell psykologhjelp. Flere må derfor få hjelp tidlig og det må utvikles et større mangfold av behandlingstilbud for psykisk helse. Viken Høyre vil bl.a. jobbe for at det etableres lett tilgjengelige drop-in-tjenester i nærheten av studiestedet for studenter som sliter psykisk, for at alle universiteter og høyskoler tilbyr frivillige kurs om psykisk helse og stressmestring, og for at tilgangen til informasjon om allerede eksisterende tilbud knyttet til psykisk helse styrkes. God helse, fysisk og psykisk er viktig for å ha god livskvalitet, og for å mestre hverdag, skole og jobb. Sammen med Viken Høyre vil jeg arbeide for at de som sliter med psykiske helseplager skal få hjelp når de trenger det. Av Monica Carmen Gåsvatn, Fylkestingskandidat for Viken Høyre Foto: Viken Høyre 

 • 0 Ber flere åpne hyttedøra for utleie

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 19-02-2019

  STÅR HØYT I KURS: Mange ønsker å tilbringe ferien på leid hytte. Nå ser Europas største utleier behov for å utvide den norske porteføljen. Interessen for å leie hytte i Norge er skyhøy, men det trengs flere objekter å velge blant. Nå vil Europas største utleier øke den norske porteføljen.– Etterspørselen er stor, både fra nordmenn som vil feriere i eget land og hytteturister fra hele Europa. For eiere som vurderer å bruke hytta som sparebøsse, er det god timing å starte med utleie nå, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol.Selskapet er ledende i Europa innen utleie av ferieboliger, og har rundt 1700 norske hytter under forvaltning. Disse ligger i år an til å bli besøkt av drøyt 50000 turister.– Hovedtyngden ligger på Vestlandet, Sørlandet og i fjell-Norge, men både der og andre steder er det behov for et enda bredere tilbud. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med nye potensielle utleiere, sier Buen.Mange norske hytter står tomme store deler av året, så utleie kan være en vinn-vinn-situasjon for alle parter, påpeker hun.Dyrt å eie hytte– Med høye kjøpspriser og driftsutgifter kan utleie være et nærliggende grep for å kunne finansiere hyttedrømmen. En undersøkelse rettet mot utleierne våre viser at det er mange som tenker slik, og at de har en bevisst holdning til bruken av leieinntektene.I undersøkelsen oppga halvparten av eierne at leieinntektene benyttes til vedlikehold av hytta.14 prosent sparer eller investerer pengene, og 20 prosent bruker dem til å dekke andre bolig- og levekostnader. 16 prosent krysset av for «annet».– Vi tror utleie vil inngå i finansieringsplanen for stadig flere nye hytteeiere i årene fremover. I Novasols norske portefølje er nyere ferieboliger overrepresentert. Det tyder på at denne trenden allerede har startet, sier Pia Buen.Mange henvendelserOgså utleierepresentantene som møter hytteeierne lokalt opplever at interessen øker.– En del tar kontakt allerede før de kjøper hytte, for å orientere seg om inntektsmulighetene. Når handelen er gjort kommer mange tilbake for å gjøre en avtale om utleie gjennom oss, sier Kjersti Kvarberg Larsen, leder for Novasol Servicekontor Sjusjøen.Hun møter ofte folk som gir uttrykk for bekymring over at det er blitt dyrt å eie hytte.– Det skyldes ikke bare høye kjøpspriser og store lån, men hele kostnadsnivået. Derfor får vi nå merkbart flere henvendelser fra eiere både av nye og eldre hytter, sier Kvarberg Larsen.   Foto: Novasol

 • 0 Deler kunnskap på tv-skjermen

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 17-02-2019

  Hjerteavdelingen på Kalnes er en av avdelingene som har tatt i bruk tv-skjermen som opplæringskanal mens pasienter er innlagt. - Mer kunnskap om sykdommen, gir pasientene trygghet, sier seksjonsleder Shqipe Aliu. ​Timene kan bli lange på sykehus, spesielt når pasientene er på bedringens vei. Da er tv-ene på pasientrommene flittig i bruk, og nå kan pasientene i hjerteavdelingen bruke tv-en til mer enn underholdning. - Fagpersoner knyttet til avdelingen har laget mye god informasjon som nå er tilgjengelig på pasientrommene. Det er ofte vanskelig å få med seg alt når informasjonen gis muntlig, men nå kan pasientene lese mer om sykdommen når det passer dem selv, sier seksjonslederen. Kan stille spørsmål På tv-skjermene kan pasientene lese om ulike hjertesykdommer som hjertesvikt og hjerteinfarkt. Fargerike illustrasjoner viser hjertets oppbygging, hva som skjer når noe svikter og hvordan behandlingen foregår. - Pasientene vil gjerne ha kunnskap både om sykdommen og behandlingen. De kan finne mye når de søker på nettet, men det gir en trygghet å vite at informasjonen er kvalitetssikret av hjertelegene på sykehuset. Og er det noe pasientene lurer på eller ikke forstår, kan de stille spørsmålene til fagpersoner her, sier Aliu. Kan forebygge På tv-skjermene ligger beskrivelse av ulike behandlingsformer. Pasientene kan lese om operasjoner, utblokking, medisiner, og hvordan pacemakere fungerer.- Vi har også laget god informasjon om hva pasienten selv kan gjøre for å ta vare på hjertet, blant annet med råd om kosthold, sier hun. Foto: Eline Gammelsrød

 • 0 Tarmvirus kan medvirke til cøliaki

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 17-02-2019

  Vanlige magevirus kan være en medvirkende årsak til tarmsykdommen cøliaki. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold som er publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ. ​Cøliaki eller glutenintoleranse er en tarmsykdom som innebærer at den som er rammet, ikke kan spise brød og andre matvarer med hvete, rug og bygg. Disse matvarene inneholder gluten som barn og voksne med cøliaki får reaksjoner på. - Studien gir holdepunkt for at enterovirus, et vanlig magevirus, kan utløse sykdommen, sier seniorforsker Ketil Størdal ved Folkehelseinstituttet og overlege ved Sykehuset Østfold. I alt deltok 220 barn mellom 9 og 15 år. De 25 som fikk cøliaki, fikk i gjennomsnitt diagnosen da de var 7 år.De første tre leveåra ble det tatt avføringsprøver av barna hver måned.  Resultatene viser at:- Nesten alle barna hadde enterovirus i prøvene minst en gang. Totalt hadde 20 prosent av prøvene fra barna som senere fikk cøliaki, enterovirus, mot 15 prosent av prøvene fra de som ikke fikk cøliaki.- Det var bare infeksjoner som oppstod i perioden etter at barnet hadde begynt å spise mat med gluten, som ga økt risiko for cøliaki. Tarminfeksjoner før barnet begynte med fast føde, ga ikke økt risiko.- Langvarige eller kraftige enterovirus-infeksjoner var forbundet med doblet risiko.- Et annet magevirus, adenovirus, viste ingen sammenheng med cøliaki. - Resultatene tyder på at det er kombinasjonen av gluten og enterovirus-infeksjon i småbarnsalderen som øker risikoen for cøliaki, sier Størdal. Dette er den første kjente studien som har gjennomført hyppig innsamling og testing av avføringsprøver, noe som gjorde det mulig å fange opp de fleste mage-tarminfeksjonene og beregne cøliakirisikoen på en pålitelig måte. Enterovirus er en gruppe virus som de fleste barn får i småbarnsalderen. Virusene gir ofte små sykdomsutbrudd på sensommeren og høsten. Infeksjonen er ofte ganske uskyldig med lette symptomer. Enkelte barn får imidlertid kraftigere symptomer. Andre årsaker i tillegg Også andre studier har vist at cøliaki kan være forbundet med infeksjoner, men infeksjoner kan ikke forklare hele årsaken til sykdommen. Det kan også være andre miljøfaktorer som har betydning, blant annet mengde gluten og antibiotikabruk tidlig i livet. Framtidig vaksine? -Vi ser for oss at det i framtiden kan være aktuelt å vaksinere barn mot enterovirus. Men før dette eventuelt kan skje, trengs det en større studie som kan bekrefte resultatene våre, og en vaksine må selvsagt også prøves ut, sier Størdal. Slik ble studien gjennomført Forskerne kom fram til resultatet ved å følge barn som alle hadde en vevstype som er forbundet med økt risiko for cøliaki og diabetes. I befolkningen er det 40 prosent som har en slik vevstype. I tillegg ble det tatt blodprøver med jevne mellomrom det første leveåret og senere hvert år. Blodprøvene ble analysert for antistoff og viste om barnet hadde fått cøliaki eller var i ferd med å utvikle sykdommen. Ofte har de som får cøliaki, symptomer i lang tid før de får stilt diagnosen. I denne studien var det derimot mulig å finne tegn til cøliaki tidlig ved å lese svarene på blodprøvene. I Norge er det om lag en av hundre som får cøliaki, i tillegg er det en del mørketall. Foto: Sykehuset Østfold

 • 0 Eksplosjon av hussopp

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 17-02-2019

  Den varme sommeren har skapt perfekte vekstforhold for ekte hussopp. Skadesoppen sprer seg fra kjeller til loft i murbygninger og ødelegger trekonstruksjonen. – Ekte hussopp er den mest fryktede skadesoppen i hus. Den sprer seg fort og gir en kraftig brunråte. Saneringstiltakene er som regel omfattende og kostbare, sier avdelingsleder Hege Bull Jenssen i Mycoteam. Rådgivningsselskapet Mycoteam har fått rekordmange henvendelser om ekte hussopp denne høsten, og frembruddet av soppen er mer omfattende enn tidligere. – En varm sommer har gjort at hussopp som har ligget latent i huskonstruksjoner har utviklet og spredt seg. Får soppen god varme og fuktighet, blomstrer fruktlegemet opp i løpet av sommeren og høsten på samme måte som andre vekster, sier Bull Jenssen. Befaringer har avdekket flere alvorlige tilfeller av ekte hussopp i hus og bygninger i år. Også nyetablerte soppdannelser har vært oppdaget flere steder, noe som vitner om at soppen har hatt gode forhold denne varme sommeren. – Vi har sett store flater som nærmest har vært dekket av soppens fruktlegeme oppunder bjelkelag og på vegger. Det angrepne trematerialet i bygget er ødelagt som følge av soppangrepet. Boligeierne er naturligvis fortvilte, sier hun. Spiser opp treverket Ekte hussopp, eller Serpula lacrymans, som den heter på latin, er vanligst i eldre bygninger, men sees også i nyere bygninger, i hytter og i fritidsboliger. – Skadesoppen lever av å bryte ned treverk. Den trenger også tilgang til kalk og basisk materiale i murfuger eller kalkpuss for å vokse. Soppangrepet skjer når trematerialet har en fuktighet mellom 20 til 50 prosent, og temperaturen er mellom 18 til 20 grader, sier Bull Jenssen. Tre som angripes får først en gråbrun farge. Etter hvert blir veden mer rødbrun og går over i det som karakteriseres som brunråte. Treet får dype skrumperevner, og sprekker opp. – I selve nedbrytningen frigis vann fra treverket, noe som ofte kan sees på soppens overflate i form av væskedråper. Dette vannet kan også fraktes mange meter i soppens ledningsstrenger slik at soppen kan bryte ned tørre materialer, forklarer Bull Jenssen. Gjennom flere år kan ekte hussopp arbeide seg på kryss og tvers i murverket i bygningene. Festeklosser, spikerslag og bjelkelag fungerer som matpakker i bygget. Til slutt råtner trekonstruksjonen og går helt i oppløsning. Ikke forsikret Ifølge skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring er mange ikke klar over at de bør tegne en egen råte- og skadedyrforsikring. – En vanlig standardforsikring dekker ikke slike skader. Dersom huseier ikke har en tilleggsforsikring kan det bli fryktelig dyrt, sier Stormoen. Forsikringsselskapet merker ofte et press på saker som gjelder sopp og råte om høsten. – Det er gjerne da folk oppdager skadene som har utviklet seg gjennom våren og sommeren, sier han. Hva kan gjøres? Oppdager du ekte hussopp i boligen eller på hytta bør fagfolk kontaktes. Det er viktig å stoppe et angrep så tidlig som mulig for å hindre at soppen sprer seg. – For å bekjempe hussopp må all fukttilgang stanses. Alt angrepet materiale må fjernes, og også tilstøtende tremateriale må tas bort. Sopptrådene kan spre seg over store områder, sier Bull Jenssen. Nye materialer som erstatter de gamle må være trykkimpregnerte og kappflater må behandles med soppdrepende middel. – Det er en omfattende jobb å bli kvitt ekte hussopp. Soppen har så kraftig vekst at den kan bore seg gjennom murverk og murfuger. Derfor må også alt av fuger, stein og mur behandles, sier hun. Hussoppfamilien består av flere sopparter. Falsk hussopp og tømmernettsopp kan i likhet med ekte hussopp være aggressive og angripe treverket, men de trenger høyere fuktighet enn ekte hussopp for å utvikle seg. De gjør derfor sjelden like stor skade som ekte hussopp.

 • 0 Bruker mobilen åtte timer om dagen

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 17-02-2019

  Dagens unge lever livet på mobilskjermen. Hver femte bruker mobilen opptil åtte timer hver eneste dag, viser en undersøkelse fra Statnett. – Vi blir stadig mer avhengig av strøm i en digital hverdag. Dagens unge sier de er svært avhengig av mobilen sin og dermed av strøm. Vår jobb er å sikre strøm til lading av mobiltelefoner, men også til oppvarming, varmtvann og elbilen, sier kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg i Statnett. BI-studentene Knut Leo London og Andres Schmidt bruker mobiltelefonen aktivt. – Mobilen er det første jeg sjekker når jeg våkner, og det siste jeg sjekker før jeg sovner, sier Knut (23). – Sist uke brukte jeg mobilen aktivt fire timer om dagen i snitt, sier Andreas (23), etter å ha sjekket skjermtidprogrammet på telefonen sin. Det er voksne under 30 år som bruker mobilen mest, ifølge en undersøkelse Kantar TNS har utført for Statnett. Faktisk oppgir hver femte i denne aldersgruppen at de bruker mobilen fem til åtte timer om dagen. Noen bruker den mer. Det overrasker studentene. – Det høres veldig mye ut. Men hvis jeg tar med alt jeg gjør på telefonen, som å høre på podcaster og musikk samtidig som jeg gjør andre ting, så er den jo i bruk nesten hele dagen, sier Andreas Schmidt etter å ha tenkt seg om. Vanskelig uten mobil Undersøkelsen viser at de unge er mer avhengig av mobilen enn de andre aldersgruppene. – Blant de under 30 år svarer hver tredje at mobilen er det elektriske apparatet de har vanskeligst for å klare seg uten gjennom en dag. De klarer seg derimot ganske godt uten både vaskemaskin, komfyr, varmtvann og oppvarming, sier Kviberg i Statnett. Ifølge undersøkelsen er det store kontraster i mobilbruken mellom de yngste og de eldste. – Dagens unge er født digitale og lever nærmest hele livet på mobilen. De er like mye på mobilen som de sover, og mange tilbringer like lang tid som en arbeidsdag der, skal vi tro undersøkelsen. Nesten ingen bruker mobilen mindre enn en time om dagen, sier Kviberg. I de eldre aldersgruppene er det annerledes. – Tar vi med alle aldersgrupper, er det flest som svarer at de bruker mobiltelefonen aktivt i én til to timer om dagen, sier kommunikasjonssjef Nina Kviberg i Statnett. Blant de over 60 år er det klart flest som er aktive på mobilen under en time daglig. 60 prosent svarer det i denne aldersgruppen. Det er svært få av seniorene som bruker telefonen mer enn tre til fire timer i løpet av en dag. Trenger de beste digitale hodene – Folks hverdag blir stadig mer digital og det stiller høyere krav til en robust strømforsyning. Det må vi som har ansvaret for det sentrale strømnettet levere på, sier Kviberg. Digitaliseringen av kraftsystemet gir store muligheter og er en forutsetning for en sikker og effektiv strømforsyning i fremtiden. – Vi har et stadig økende behov for digital kompetanse for å løse vårt samfunnsoppdrag. De unge som nærmest er født med mobilen i hånden, har stor digital kompetanse. Det lover godt for rekrutteringen av fremtidens digitale hoder som skal styre strømforsyningen.

 • 0 WRESTLING I ØSTFOLD

  • Kultur
  • publisert av Amanda
  • 14-02-2019

  Lørdag 9. mars blir det garantert unike showopplevelser når Norsk eliteWRESTLING inntar Verket scene i Moss. Wrestling er actionfylt sportsunderholdning med ingredienser som knall og fart, spenning og humor.  Mannen som startet opp det norske wrestlingmiljøet, er primus motor i Norsk eliteWRESTLING og en av wrestlerne som kommer til Moss. De seneste årene har han sørget for å arrangere wrestlingshow over store deler av Norge. Norsk eliteWRESTLING hold show i Halden i fjor vinter, men wrestlingshowene på Verket scene blir de første i østfoldbyen Moss på fem år.  Norges beste, tøffeste og mest fargerike wrestlere kommer 9. mars. I tillegg til nevnte Erik Isaksen, som har kallenavnet ''Ikonet'', kommer Ryan ''the Destroyer'' Howard som er regjerende mester i Norsk eliteWRESTLING, den populære nordlendingen Adrian Strom, klovnen Klin Kokos, superenergiske Turbo, og veteranen Bjørn Sem som er 195 cm på sokkelesten, med flere.  To forskjellige showKl.18 blir det familie- og ungdomsshow. Den ene hovedkampen gjelder mestertittelen Norsk eliteWRESTLING, der Ryan ''the Destroyer'' Howard setter mestertittelen på spill mot vinneren av en førsteutfordrerkamp. Den andre hovedkampen på dette showet blir en eliminasjonskamp der flere wrestlere møtes i kamp, alle-mot-alle, og vinneren blir den som står igjen til slutt. Til sammen blir det en håndfull kamper. Action og spenning kan ventes fra begynnelse til slutt av showet. Kl.22 blir det show kun for voksne, med 18-årsgrense. Voksenshowet blir hakket røffere og tøffere. En turnering skal nemlig avgjøre hvem som møtes i finalekamp der regelboka legges til side: Ingen diskvalifikasjoner! Da kan det meste skje, både i og utenfor ringen. I tillegg blir det en ny kamp om mestertittelen og andre spektakulære kamper. Alt i alt en unik showopplevelse som ingen ønsker å gå glipp av. ''Ikonet'' Erik Isaksen gleder seg til 9.mars:- Dette blir første gang jeg skal opptre på Verket scene som jeg har hørt mye positivt om, og jeg håper det kommer mange tilskuere og at det blir topp stemning.   Foto: Norsk eliteWRESTLING

 • 0 Setter investeringene på vent, men inngår leieavtale for Halden videregående skole

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 14-02-2019

  Fylkesutvalget sier ja til å inngå avtale med utvikleren som leier ut lokaler til nye Halden videregående skole. Samtidig settes alle investeringer i Østfold på vent inntil den økonomiske situasjonen blir avklart. Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg i Østfold fylkeskommune 13. februar 2019. Bakgrunnen er usikkerheten rundt aksjene Østfold fylkeskommune har i Østfold Energi. Det har som kjent kommet krav fra ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi – på 50 prosent - blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall, før 1.januar 2020. Usikre på konsekvenser av tapte inntekter Alle tre fylkeskommunene vil, på ulikt vis, hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020. Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 millioner kroner fra Akershus, 50 millioner kroner fra Buskerud og 35 millioner kroner fra Østfold. Fylkesutvalget er usikre på hvilke konsekvenser en eventuell overføring av aksjer til kommunene vil få for Buskerud og Akershus sine bidrag inn i Viken, og om planlagte investeringer, der skoleinvesteringer er de klart største,  kan gjennomføres uten energiinntektene. Derfor ber fylkesutvalget nå om at alle nye skolebygg-planer i Østfold settes på vent, til situasjonen er avklart. Fylkesutvalget ber videre fylkesrådmannen om en sak som belyser økonomiske konsekvenser av helt eller delvis bortfall av inntektene fra Østfold Energi.    Signerer leieavtale i Halden Samtidig sier altså fylkespolitikerne ja til å inngå avtalen med Porsnes Utvikling AS om leie av lokaler til nye Halden videregående skole. Kontrakten skulle inngås rett over nyttår, men signeringen ble satt på vent på grunn av den den nevnte situasjonen med energiinntektene. Porsnes Utvikling AS har imidlertid hatt behov for en avklaring, og nå gir altså fylkespolitikerne klarsignal for at avtalen kan inngås. Fylkeskommunens egne investeringer ved Halden videregående skole settes imidlertid på vent. Dette er vedtaket Slik lyder vedtaket fra fylkesutvalget 13. februar, som ble enstemmig vedtatt:1. Fylkesutvalget ber om at den fremforhandlede leieavtalen legges til grunn for en leiekontrakt i PUAS’ bygg ved Halden Videregående skole.2. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen, så langt det er mulig, stoppe arbeidet for videre investeringer vedtatt gjennom økonomiplanen.  3. Fylkesutvalget ber om en sak som belyser økonomiske konsekvenser av helt eller delvis bortfall av inntektene fra Østfold Energi Foto: Østfold Fylkeskommune

 • 0 Advarer mot skjeggkre-hysteri

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 14-02-2019

  Skjeggkre lar seg bekjempe, og nye metoder gir grunn til optimisme, ifølge eksperter. Flere fagmiljøer advarer nå mot å la frykten for det lille insektet ta overhånd.– Det er selvfølgelig utrivelig å få skjeggkre i huset, og mange sliter psykisk etter å ha oppdaget dem. Men som skadedyr betraktet er de ikke blant de mest alvorlige inntrengerne, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i rådgivningsfirmaet Mycoteam.Han var nylig gjest i podcast-sendingen Takstnytt, der bransjeorganisasjonen Norsk takst tar opp aktuelle takstfaglige temaer.– Skjeggkre er altetende, små støvsugere, og i menyen inngår også papir og cellulose. På den måten kan de gjøre stor skade på for eksempel, tapet, bøker, bilder og malerier. Derfor er det viktig å ta opp kampen med dem, hvis boligen er invadert, sier Jenssen.Forgiftet åteBruken av både kjemisk sprøytebehandling og lim-feller har vist seg å være lite effektive metoder i bekjempelsen av skjeggkre, ifølge Arne Nese, teknisk sjef i skadedyrfirmaet Rentokil.– En nyere metode, der man legger ut forgiftet åte, har vist seg å virke langt bedre, og fremstår nå som det beste alternativet vi har, sa Nese i podcast-sendingen.Giften legges ut punktvis langs veggene, og insektene dør kort tid etter å ha spist av den. På den måten kan man ta knekken på store deler av bestanden, men om en total utryddelse kan oppnås er foreløpig uvisst.Lang livssyklus– Skjeggkre har en lang livssyklus, så det tar flere år før man kan vite om man er helt kvitt dem. Men de få som eventuelt overlever vil neppe oppleves som noe stort problem, og spredningsfaren vil ha blitt betydelig redusert, sa forsker Anders Aak ved Folkehelseinstituttet i Takstnytt-sendingen.Siden skjeggkre først ble rapportert i 2013, har antall innmeldte tilfeller økt svært raskt. Insektet antas å ha kommet med post- og varesendinger fra den andre siden av kloden. Skjeggkre er lysskye og nattaktive, og kan lettest observeres når man skrur på lyset om morgenen.I boligomsetningen har skjeggkre blitt et tema som stadig oftere dukker opp. I praksis kan det også være komplisert å definere hva slags konsekvenser oppdagelsen av skadedyret skal få.Uviss verdi-effekt– Om en takstmann blir gjort kjent med at det er skjeggkre i en bolig er det helt klart noe som skal fremgå av takst-rapporten, men det er vanskelig å fastsette hvilken betydning det har for markedsverdien på boligen, sier advokat Daniel Helgesen i Norsk takst.Han mener kjøperne selv bør gjøre seg opp en mening om hvilken betydning de vil tillegge funn av skjeggkre.– Ved en tvist i ettertid er sannsynligvis kostnaden for bekjempelse av skjeggkre det mest konkrete og tydelige man kan forholde seg til. Siden det ikke er noen garanti for full bekjempelse, og reaksjonen på skjeggkre er svært subjektive, er beregningen av en eventuell verdiforringelse i stor grad skjønnsmessig, sier Helgesen.Vanskelig å påviseFor en takstmann vil det ofte være vanskelig å påvise skjeggkre i boligen, hvis problemet ikke er oppdaget på forhånd, eller hvis eier ikke har opplyst om det, påpeker Helgesen.– Takstmenn er jo kun tilstede i et begrenset tidsrom på en bestemt dag, og siden disse insektene unngår lys og er mest aktive om natten, kan det være nærmest umulig å avdekke skjeggkreforekomster ved en vanlig gjennomgang.- For å unngå unødvendige og belastende konflikter, er det derfor viktig at det etableres tydelige regler for hvordan håndtere saker hvor kjøpere oppdager skjeggkre i sitt nye hjem. Vi har eksempler fra rettspraksis hvor det antydes at de økonomiske konsekvensene vil bli lavere etter hvert som krypene blir enda vanligere i Norske hjem, og på sikt kan man tenke seg at det vil være kostnaden for bekjempelse det tvistes om, og ikke verdiforringelsen på boligen. Foto: TvØstfold 

 • 0 5 resolusjoner vedtatt på Viken Høyres årsmøte 2019

  • Politikk
  • publisert av Amanda
  • 13-02-2019

  I helgen ble det første årsmøtet i Viken Høyre avholdt. Viken Høyre ble stiftet i november 2018 etter sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold Høyre.René Rafshol fra Råde Høyre er 1. nestleder i Viken Høyre og Marianne Klever Næss fra Fredrikstad er medlem av Arbeidsutvalget. Årsmøtet vedtok 5 resolusjoner, temaene for disse var "Blå optimisme for en grønnere verden", "Psykisk helse for barn og unge", "Kultur i Viken", "Et trygt Norge i NATO" og "Foreldrepermisjon"I tillegg ble det avholdt årsmøte i Østfold stortingsvalgdistrikt. Dette er et organisasjonsledd som skal arbeide med politiske saker som er spesielt viktige for Østfold. Monica Gåsvatn fra Sarpsborg Høyre ble valgt som leder i stortingsvalgdistriktet og Olav Breivik fra Indre Østfold Høyre er ny nestleder. Noen av resolusjonene er blant annet: Kraftproduksjon Verdens energibehov øker. Dette gir Norge en unik mulighet som en viktig energiprodusent. Norsk kraft kommer hovedsakelig fra fornybar vannkraft, og selvforsyningsgraden er høy. Viken Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor stimulere til flere investeringer i fornybar energi. En forutsetning for dette er gode og stabile rammevilkår for fornybar kraftproduksjon i hele landet. Viken Høyre er teknologioptimister og vi kan derfor ikke utelukke at det vil komme andre kilder for fornybar energi i fremtiden. Vi vil sikre nøytrale og stabile rammebetingelser for energiprodusentene. Sirkulær økonomi Den sirkulære økonomien bryter med bruk-og-kast-mentaliteten i den lineære økonomien. I en lineær økonomi hentes ressurser ut og brukes til de blir avfall. Det er ikke bærekraftig. Når verdens folketall, velstandsveksten og forbruket øker, er det fysiske begrensninger på hvor lenge knappe ressurser kan beskattes. Sirkulær økonomi gir store muligheter, og avfall som tidligere har vært et problem kan gjøres om til ressurser for samfunnet. Den sirkulære økonomien medfører et større behov for kildesortering og innsamling av avfall. Viken Høyre vil derfor stille krav til sortering av næringsavfall og innsamling av plast. I tråd med EUs klimastrategier vil vi også stille krav om gjenbruk i offentlige anbud og byggeprosesser. Vi må også videreutvikle merke- og sertifiseringsordninger slik at forbrukerne kan ta bevisste valg. Psykisk helse for barn og unge Andelen nordmenn som oppgir at de sliter med psykiske helseplager er større enn aldri før. Åpenheten i samfunnet har økt, og stadig flere forteller om psykiske problemer og en hverdag preget av stress og press. Altfor mange trenger hjelp uten å få det. Viken Høyre tar denne utviklingen på alvor og vil jobbe målrettet for at alle skal få en bedre psykisk helse. Behandlingstilbudet for psykisk helse Lavterskeltilbud er viktige hvis folk skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Derfor ønsker Viken Høyre å opprette en døgnåpen nasjonal, digital helsesykepleiertjeneste. I tillegg ønsker vi at det etableres flere lavterskeltilbud i kommunene. Kvaliteten må aldri gå på bekostning av tjenestene, selv om det også i helsevesenet kan effektiviseres. Det må alltid være en prioritert oppgave å forebygge eller behandle psykiske lidelser så tidlig som mulig. Rammene for de pårørende til ungdom som sliter med psykisk helse må bli bedre. Oppfølgingen og informasjonen til brukerne og de pårørende kan må styrkes. Du finner oversikt over alle resolusjonene HER Foto: Viken Høyre

 • 0 TELIAS TOPP 10 JANUAR: DYRE TELEFONER TOPPER LISTEN

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 13-02-2019

  På listen over de mest solgte smarttelefonene i årets første måned går Apples iPhone XS Max til topps, sammen med andre toppmodeller fra både Apple og Samsung. – Dyre og flotte telefoner topper listen også for januar, og det er tydelig at mange er villige til å legge en del penger i en toppspekket telefon, sier Håkon Lofthus, leder for Telia Privat i en kommentar til listen. – Med tanke på at telefonen brukes til nærmest alt i hverdagen, både i privat og i jobbsammenheng, er det kanskje ikke så overraskende. Vi ser også at toppmodellene og bestselgerne i januar er de som bruker mest data, og da er det ekstra gode nyheter at vi nå har lansert Telia X og økt datamengden i nesten alle våre abonnementer. Apples iPhone XS Max har styrket sin posisjon på listen takket være en kampanje i markedet, og drar øvrige modeller fra Apple med seg. – Vi har også hatt en salgsaktivitet på Huawei Mate 20 Pro i perioden som løfter modellen høyt opp til en andreplass på listen, forteller Lofthus. Topp 10 januar – forrige måneds plassering i parentes:1. Apple iPhone XS Max (5)2. Huawei Mate 20 Pro (4)3. Apple iPhone XS (6)4. Apple iPhone X (8)5. Apple iPhone 8 (10)6. Apple iPhone XR (9)7. Huawei P20 Pro (7)8. Apple iPhone 8 Plus (tilbake på listen)9. Samsung Galaxy S9 (2)10. Samsung Galaxy S9+ (3) Foto: Telia

 • 0 Utdanner 40 førerhunder i året

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 13-02-2019

  Av de rundt 80 unghundene som testes i Norge hvert år, går kun halvparten videre til å bli topptrente førerhunder. – Det er mye som skal stemme før en hund kan utdannes til førerhund. Hunden må ha helt spesielle egenskaper, sier generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund. For å få fram de beste hundene, drives det målrettet avl på hunder med gode førerhundegenskaper. Norge har om lag 300 arbeidende førerhunder. De fleste hundene er av rasen labrador retriever, men golden retriever brukes også, i tillegg brukes ofte kongepudler av personer med allergi fordi denne rasen ikke røyter. Ser for eieren – Ved å avle på bestemte linjer oppnår vi en større bruksprosent på hundene. En førerhund skal være lærevillig og ha et godt lynne. Vi ser at de ønskete egenskapene gjerne går i arv, sier Holte. Like viktig er det at hunden er frisk. Veterinærkjeden AniCura samarbeider med Blindeforbundet, og følger førerhundene hele livet, fra de er valper og gjennom pensjonisttilværelsen. – Å trene opp en hund med svak helse er dårlig bruk av ressurser. Det er viktig at hundene følges opp tett for å oppdage om noe feiler dem, sier veterinær Sasja Elisabeth Rygg i AniCura. Den store testen Valpene tilbringer det første året hos vertsfamilier hvor de blir sosialisert og får en trygg oppvekst. Deretter testes de på Blindeforbundets hundeskole. – Vi sjekker om hundene er sosiale, lette å trene og virker balanserte. Er hunden stresset eller redd, eller bjeffer mye, kommer den ikke videre, sier Holte. Hundene som ikke består prøven kan bli boende hos vertsfamilien, eller selges som familiehunder. Noen blir også trent opp til å bli servicehunder for folk med nedsatte funksjoner. – Det er en krevende prosess, både å velge ut riktige hunder og å finne egnete hjem til hundene som ikke godkjennes, sier han. Hundene som passerer nåløyet har en lang skolegang med profesjonelle trenere foran seg. Det er flere steg igjen før de kan godkjennes som førerhunder. – Etter et års intensiv trening må hunden godkjennes av et offentlig utvalg. Hundetreneren får bind for øynene og må passere en løype med flere hindringer og oppgaver som hunden må løse, sier Holte. Finne rett eier Klarer hunden denne testen er den en førerhund. Da gjenstår det å finne rett eier. – Den synshemmede brukeren og hunden må ha en god kjemi om samarbeidet skal fungere. Finner vi en god «match» venter enda mer trening. Bruker og hund skal venne seg til å arbeide sammen, og så må hunden gjennom nok en test med sin nye eier, sier Holte. Det er livsviktig at en hund fungerer som den skal. Gjør den en feil, kan det i verste fall få fatale konsekvenser. – Noe av det mest utfordrende er å lære hunden å stole på seg selv. I enkelte tilfeller skal den kunne overprøve en kommando. Dersom hundeføreren sier «gå», men hunden ser at en lastebil nærmer seg, skal den velge å ikke adlyde. Det er ikke enkelt, men ekstremt viktig, sier han. En førerhund er både et hjelpemiddel, en venn og et familiemedlem. – For personer som er svaksynte eller blinde gir en førerhund større frihet. Det blir enklere å ferdes rundt på egenhånd, uten å ha med seg en annen person til å hjelpe seg, sier Holte. Ifølge veterinær Sasja Elisabeth Rygg er norske førerhunder av god kvalitet. – Flere års målrettet arbeid har gitt gode resultater. Hundene er godt trent og de har god helse. Det er sjelden de har helsemessige utfordringer, sier Rygg.

 • 0 38 søker om å starte friskole i 2020

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 13-02-2019

  28 grunnskoler og 10 videregående skoler har søkt om å starte friskole med oppstart høsten 2020.- I år ser vi at de fleste søker på grunnlag av livssyn og profil. Antall skoler som søker på grunnlag av profil - som for eksempel idrettsskoler for ungdom og skoler med fokus på entreprenørskap er stabilt, sier fungerende avdelingsdirektør Magne Hopland Engebretsen.SøkereSlik er fordelingen av søknader for å opprette nye friskoler:-14 søker på grunnlag av livssyn - som humanistisk og kristent-11 søker som profilskoler med spesialisering på fag eller tema-6 søker på grunnlag av internasjonal læreplan-4 søker på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning – slik som montessori- eller steinerskoler-3 søker på grunnlag av toppidrett på videregående En grunnskole eller en videregående skole som blir godkjent etter friskoleloven, må tilby opplæring på et særskilt grunnlag. Disse skolene har rett til statstilskudd. Søkerne får svar innen 1. februar 2020, og de skolene som blir godkjent kan starte opp høsten 2020. Oversikt over alle søknader finner du HER Foto: Pixabay  

 • 0 HÅPET PÅ ET ANLEGGSLØFT FOR IDRETTEN - HVA SKJER NÅ?

  • Sport
  • publisert av Amanda
  • 13-02-2019

  Østfold Idrettskrets (ØIK) er bekymret for at et fremtidig anleggsløft for idretten kan ryke. Aksjer i Østfold Energi er nå blitt en politisk sak for kommuner og fylkeskommune ved etablering av Viken fylkeskommune. Idretten er nå usikre på hva som skjer med idrettsbyggene som er planlagt ved flere fylkeskommunale skoler. For de 71000 aktive innen idretten i Østfold har vi sett frem til et anleggsløft for idretten. - Den siste tids utvikling bidrar til bekymring for idretten, og et fremtidig anleggsløft sier leder for ØIK Hilde Stokke. Østfold idrettskrets har på vegne av idretten gjennom mange år hatt et godt og nært samarbeid med Østfold fylkeskommune innen planlegging av regionale og interkommunale anlegg. Fylkeskommunen «åpnet dørene» for idretten, og ønsket et samarbeid som også skulle ta hensyn til idrettens behov i tillegg til skolens behov ved bygging av fremtidige idrettshaller ved de videregående skolene. Signalene fra fylkeskommunen går nå på at flere av de fremtidige idrettsbyggene må settes på vent, i verste fall aldri se morgens dagens lys. Østfold idretten trenger mange idrettsanlegg i til trening og konkurranse. Det er kø av barn og unge for å få delta i enkelte idrettslag. Idrettslagene får ikke treningstid nok til å dekke sine behov. Idrettskretsen har sett at de anleggene som fylkeskommunen skal bygge som en unik mulighet til å få idrettsanlegg der fylkeskommunen dekker mesteparten av utgiftene. Dette gjelder bl.a flerbruksanlegget som planlegges på Greåker som ville fungert som et regionalt anlegg. Det samme gjelder et eventuelt interkommunalt samarbeidet rundt ny idrettshall i Fredrikstad ved bygging av ny videregående skole – Fredrik II. Samtidig blir det usikkerhet i Halden da samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunen om leie av kommunale idrettsanlegg kan bli ødelagt. Mulighetene for å løfte frem anleggsdekningen for Østfold er der nå, vi håper ikke debatten rundt Østfold energi aksjene vil velte planene om idrettsanlegg som vil komme tusenvis av barn/ungdom til gode. Idretten setter sin lit til at politikerne finner en løsning som ikke setter de fremtidige idrettsanleggene i fare. Foto: Pixabay

 • 0 EU advarer mot farlig GPS-klokke for barn

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 12-02-2019

  For første gang advarer EU mot et produkt basert på manglende sikkerhet og personvern. – En merkedag i arbeidet for trygge, internettilkoblede produkter, mener Forbrukerrådet. Med bakgrunn i et varsel fra islandske myndigheter advarer EU mot GPS-klokken ENOX Safe-KID-One. Manglende sikkerhet har gjort det mulig for uvedkommende å blant annet spore og kommunisere direkte med barn. Forbrukerrådet er glad for at det nå for første gang reageres på utrygge tilkoblede produkter, og at disse klokkene forhåpentligvis forsvinner fra butikkhyllene. – Endelig bruker myndigheter de mulighetene som ligger i regelverket for å få fjernet usikre produkter. Samtidig er det mye ugjort i dette markedet, og vi venter utålmodig på både norske myndigheter og prosesser i EU, sier fungerende fagdirektør Gro Mette Moen. – Det hviler også opplagt et stort ansvar på produsenter og butikker. Hvis man ikke evner å tilby produkter som ivaretar barns sikkerhet og personvern, bør man finne seg noe annet å gjøre. Forbrukerrådet har tidligere avdekket tilsvarende sikkerhetsbrudd i blant annet GPS-klokker for barn, og har også samarbeidet med islandske myndigheter om saken. Etter det Forbrukerrådet kjenner til, har ikke ENOX-klokkene vært til salgs i Norge. Ber regjeringen følge opp NOU om IKT-sikkerhet Før jul fikk regjeringen fikk overlevert NOU-en «IKT-sikkerhet i alle ledd», som inneholdt en rekke punkter knyttet til sikkerhet i produkter koblet til internett. Forbrukerrådet ber nå regjeringen følge opp anbefalingene fra utvalget. – Det mangler ikke på eksempler på hvordan dårlig sikkerhet i internettilkoblede produkter kan skade både forbrukere og kritisk infrastruktur. Vi trenger fortgang i arbeidet for å trygge disse produktene, sier Gro Mette Moen. Lovende takter fra EU EU-kommisjonen la forrige uke frem et såkalt veikart knyttet til knyttet til en oppdatering av radioutstyrsdirektivet, for å se på muligheter for å få på plass tryggere, tilkoblede produkter. – Vi håper dette arbeidet fører frem, etter at EU har latt lignende muligheter gå til spille ved å ende på selvregulering og lite forpliktende tiltak. Vi vil sammen med våre europeiske partnere følge prosessene tett. Vi håper også den norske regjeringen vil bidra, sier Gro Mette Moen. – Det er jo ellers svært hyggelig at kommisjonen benytter mye av Forbrukerrådets arbeid med å teste sikkerheten i blant annet tilkoblede leker og GPS-klokker for barn, som bakgrunn for revisjonen av direktivet. Foto: John Trygve Tollefsen  

 • 0 Vasker du riktig?

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 12-02-2019

  I hjemmet ditt finnes det to typer skitt. De krever ulik type vask. Skitt og smuss i huset kan deles i to hovedgrupper, organisk og uorganisk. Disse hovedgruppene krever hvert sitt vaskemiddel. – Organisk smuss er skitt som har sin kilde fra mennesker, dyr eller planter, som grønske, alger, sopp eller fett og oljer. Slik skitt fjernes lettest med et vannbasert rengjøringsmiddel med en pH-verdi fra syv og oppover, som for eksempel, salmiakk, grønnsåpe eller HP Clean, sier Lars Petter Bjaaland i Relekta. Uorganisk smuss, som rust, salt og kalk, forsvinner ikke med vanlig såpevask, da trenger du et rengjøringsmiddel med lavere pH. – Graden av pH er med på å avgjøre hvor effektiv rengjøringen blir. Et middel med høy pH biter best på organisk smuss, mens uorganisk skitt fjernes best med lav pH, sier Bjaaland. Det høres kanskje komplisert ut, men det er det egentlig ikke, ifølge Bjaaland. – I utgangspunktet kan du klare deg med to typer vaskemidler til hjemmet, et til kalkbelegg på badet, og et annet til resten som også kan brukes til utvendig husvask eller terrassevask. Jobben blir langt enklere når du vet hvilke rengjøringsmidler som passer til hva, sier han. Unngå gift Husk at vaskemidlene ikke blir borte når du er ferdig med å vaske. Vasker du bilen selv vil all såpen renne ned i grunnen eller i renseanlegget via et avløp eller et sluk. Det samme gjelder for husvask, vasking av utemøbler, grill eller terrasse. – Å velge rengjøringsmidler som er biologisk nedbrytbare er viktig for både helsa vår og livet i naturen. Rengjøringsmidler kan inneholde en rekke problematiske kjemikalier som kan skade naturen i lang tid etter vi har skylt dem ut i avløpet. I tillegg kan flere stoffer forurense innelufta vi puster i, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Når vi velger de mest miljøvennlige rengjøringsmidlene kan det bidra til at flere av produsentene strekker seg lenger for å utvikle bedre produkter og fase ut kjemikalier som kan være problematiske. – Det kan dessverre ta lang tid før myndighetene lovregulerer bruken av kjente miljøskadelige kjemikalier. Da er det viktig at både produsenter, næringsliv og forbrukere tar ansvar for å unngå disse farlige stoffene. Skader overflater Hvis du er typen som slenger en slant vaskemiddel i bøtta og blander med varmt vann uansett hva som skal rengjøres, er det flere grunner til å legge om vaskemetoden. – For det første kan feil type rengjøringsmiddel skade gulv og overflater. Et syreholdig rengjøringsmiddel med lav pH kan lage stygge flekker og skjolder på gulvfliser, benkeplater i marmor eller granitt og gulvbord i heltre. For det andre blir det rett og slett ikke rent, sier Bjaaland. Valg av rengjøringsmidler er det første av fire elementer som påvirker hvor vellykket vasken blir. – Vi pleier å dele rengjøringsprosessen inn i fire steg: kjemikalier, skrubbing, virketid og temperatur. Disse påvirker hverandre. Det meste lar seg fjerne med kun to eller tre av disse faktorene, men fjerner du en av dem, må du øke andelen av de som er igjen, sier han. Alle som har prøvd å vaske opp i kaldt vann vet at de da må skrubbe mer for å få det rent. Det er også en kjent sak at gryter blir enklere å få rene hvis de først får ligge en stund i såpevann. – For å spare tid og krefter er målet å få det optimale forholdet mellom de fire elementene. Det gjelder for all rengjøring, sier Bjaaland.

 • 0 Kan bli kvitt angsten

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 12-02-2019

  Intensiv behandling over fem uker, kan gi pasienter med angstlidelser og depresjon en helt ny hverdag. I løpet av ti år har 650 pasienter fått slik behandling i enhet for kognitiv gruppebehandling i DPS Nordre Østfold Moss. ​Er pasienten redd for å kjøre buss, blir de med på bussturer. Har pasienten høydeskrekk, oppsøker de høyder sammen. - En viktig del av behandlingen er å dra ut med pasienten dit hvor ubehaget oppstår, og til de arenaene som pasienten har prøvd å unngå, sier psykiater Eva Haldorsen Kalla. Rammer mange Angstlidelse er når angsten blir så sterk og hyppig at den hemmer fungering i hverdagen. I følge Norsk forening for kognitiv terapi opplever hver fjerde til femte person i befolkningen en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse. Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, der man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering. Fokus på nåsituasjonen I kognitiv terapi er terapeutene opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer pasienten har, kan være viktig for hvordan han eller hun opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til forandring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen. I den kognitive terapien brukes både eksponeringsterapi og samtaleterapi. Terapeuten og pasienten samarbeider om å bryte uheldige tankemønstre og å trene på å gå inn i skremmende situasjoner. - Vi kan hjelpe pasienten på rett vei, men det er helt nødvendig at pasienten selv er motivert og fortsetter å trene etter oppholdet her, sier Marianne Hovinbøle, spesialsykepleier og kognitiv terapeut. Tverrfaglig oppfølging Et tverrfaglig team samarbeider tett om pasientene som kommer til enhet for kognitiv gruppebehandling. Her er psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere, ergoterapeut og psykomotorisk fysioterapeut. - Felles for alle som jobber her, er at de er utdannet kognitive terapeuter. I tillegg til at de har en solid utdannelse fra før, sier seksjonsleder Solveig Præsthus. Les mer om saken HER Foto: Sykehuset Østfold

 • 0 Advarer mot falske kontaktlinser

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 11-02-2019

  Mange nordmenn handler ukritisk billige kontaktlinser på nett. De risikerer alvorlige øyeinfeksjoner, advarer Norges Optikerforbund. Kontaktlinser av kjente merker tilbys til lave priser på utenlandske nettbutikker. Men pass på, flere er falske etterligninger. – Mange biter på. Utsalgssteder lures til å kjøpe falske produkter, for så å selge dem videre til norske forbrukere, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Linsene kan fremstå som helt like originalen, men er likevel falske. Handler du kontaktlinser ukritisk på nett, utsetter du deg selv for risiko. – Kontaktlinser skal produseres og pakkes i et sterilt laboratoriemiljø. Falske linser kan være pakket i en garasje, med stor risiko for forurensning. Da aner du ikke hva du setter på øyet ditt, sier Haugo. Problemet gjelder ikke bare kontaktlinser. Det er også kjent blant medikamenter. US Food & Drug Administration undersøkte falske kontaktlinser kjøpt på nett uten resept. 60 prosent av de forfalskede linsene var forurenset av mikroorganismer. – I verste fall risikerer du å bli blind av øyeinfeksjoner som skyldes urene og forfalskede kontaktlinser, sier Haugo. Det finnes til enhver tid over 30 000 falske nettapotek tilgjengelige for europeere, ifølge alliansen for sikre nettapoteker i EU. Se etter merking Tolletaten og Statens legemiddelverk kan stanse medisinsk utstyr som importeres for salg i Norge, dersom utstyret ikke oppfyller kravene gitt i norsk lov og forskrift om medisinsk utstyr. Kontaktlinser er medisinsk utstyr, men stoppes i liten grad ved import. – Vi oppfordrer alle som handler kontaktlinser på nett til å forsikre seg om at de er CE-merket, og at det følger med norsk bruksanvisning, sier Petter Alexander Strømme, seniorrådgiver for medisinsk utstyr i Statens legemiddelverk. Et CE-merke skal gi en forsikring om at produktene virker som de skal, og at de ikke gir uønskede bivirkninger. Dessverre setter piratprodusenter gjerne et falskt CE-merke på produktene de ønsker å selge. – Bruk sunn fornuft når du handler på nett. Akkurat når det gjelder kontaktlinser er det jo viktig å være sikker på at det produktet du kjøper er riktig for din bruk og dine øyne. Du bør ikke skaffe deg eller starte å bruke kontaktlinser uten forutgående undersøkelse hos optiker eller øyelege, sier Strømme. Dropper kontrollen En tidligere undersøkelse Kantar TNS gjorde for optikerbransjen avslørte at 34 prosent av kontaktlinsebrukere som kjøper linser fritt på nett dropper den anbefalte kontrollen som skal sikre riktig tilpasning av linsene. Mange kjøper kontaktlinser på nett for å unngå å betale for resept. – Vi fraråder ikke folk å handle kontaktlinser på nett. Det viktigste er å være svært kritisk til hvor du handler dem, og å undersøke øynene regelmessig hos optikeren, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Tips for å avsløre falske nettsider:-Sjekk nettsiden. Ser den normal ut? Har den åpenbare skrivefeil?-Gjør et nettsøk. Sjekk andres erfaring med tjenesten.-Har selskapet en besøksadresse som kan søkes opp på karttjenester?-Har de et telefonnummer hvor du kan ringe og stille spørsmål?-Er prisen normal? Svært lave priser er sjelden ekte vare.-Spør de etter resept? Hvis ikke, er det fare på ferde. (Kilde: ECOO, det europeiske råd for optometri og optikk)

 • 0 Kan ha funnet løsningen på skjeggkre problemet

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 11-02-2019

  Norske forskere har funnet en metode som viser seg å være svært effektivt mot skjeggkre. Heretter kan skadedyrselskaper redusere bestanden kraftig i løpet av noen få måneder. – Dette er gledelig nytt for skadedyrbransjen og resten av samfunnet. Etter flere år med prøving og feiling, har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring. Ved å legge ut forgiftet åte tett punktvis langs veggene, vil skjeggkreene spise insektmiddelet som tar livet av dem på kort tid. Midler som i dag brukes mot kakerlakker og maur, har vist seg svært effektive også mot skjeggkre. – I laboratorietester har vi sett at forgiftet åte tar knekken på skjeggkreene. Ved å spre åtet på mange steder i leiligheter eller hus, samtidig som vi fjerner konkurrerende mat, ser vi at de blir færre på svært kort tid, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet. Dreper 90 prosent Åtepreparatet Advion Cockroach er nå godkjent av Miljødirektoratet for bruk på krypende insekter, inkludert skjeggkre. Dette betyr skadedyrselskapene nå kan bekjempe 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker. – Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem. Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et problem. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, sier Aak. Giften skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr, vil bekjemperne likevel være ekstra forsiktige. Bekjempelsesmetoden er et resultat av et pågående forskningsprosjekt på skjeggkre. Prosjektet styres av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring, med støtte fra en faggruppe rekruttert fra hele skadedyrbransjen. Prøving og feiling Skjeggkreet ble funnet for første gang i Norge i 2013. I løpet av de siste årene har bestanden eksplodert. Fra 2016 til 2017 ble antallet skjeggkrebekjempelser tredoblet, viser tall fra Folkehelseinstituttet. – Skjeggkreinvasjonen kom brått på skadedyrbransjen og forsikringsbransjen. Det har vært mye prøving og feiling blant teknikerne, sier Magerøy. Enkelte har skodd seg på folks desperasjon etter å bli kvitt kreene. – Fortvilte huseiere har hoppet på «mirakelkurer» som koster hundretusener, men ikke nødvendigvis gir resultater. Heretter trenger det ikke å koste skjorta å bli kvitt de plagsomme insektene, sier Magerøy. De hårete insektene skaper problemer for folk som skal kjøpe og selge boliger. Mange unnlater å legge inn bud hvis det opplyses om insektproblemer. Dersom det ikke opplyses om at det er skjeggkre i boligen, oppstår det gjerne konflikter i ettertid. – Den nye metoden vil trolig dempe hysteriet og løse mange eierskifteproblemer. Å oppdage skjeggkre i huset, vil ikke lenger være et stort problem, sier Magerøy. Ligner sølvkreet Skjeggkreet bærer flere likhetstrekk med sølvkreet. Det er større, mer «skjeggete» og har lengre haletråder. I motsetning til lillebroren som er å finne på badet, trives skjeggkreene i hele huset. Insektet er så godt som altetende. Det kan blant annet spise tapet, papir, støv og egne artsfrender ved behov. – Skjeggkre er ikke farlige, og kan knapt kalles skadedyr. Men for mange oppleves det ubehagelig når det kravler og kryper rundt i huset, sier Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

 • 0 Marker er beste kommune i Østfold

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 11-02-2019

  Den lille kommunen i Møre og Romsdal tar en klar seier, mens Bergen er en god nummer to. Bare én desimal bak kommer Nannestad i Akershus. Marker og Fredrikstad er blant de ti beste kommunene i landet.  Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider. Landsoversikt: https://livestream.com/accounts/2061070/events/8560944 Kommunene i Østfold: https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/county/1?year=2019 Det er også mulig å legge statistikk med grafikk i egen sak. Se iframekoder her. Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og sender gratulasjoner til Møre og Romsdal. – Gratulerer til Nesset kommune! De skjønner viktigheten av å snakke med innbyggerne sine, og gi raske og gode svar. Da viser de at de tar på alvor at kommunene har tjenester som er viktige i livene våre. Forbrukerdirektøren peker på at kommunene for eksempel har ansvar for at vi har lege og skole å gå til, vann i springen, og omsorg når vi blir gamle. Derfor er det viktig at det er enkelt å komme i kontakt med kommunen, og at de gir gode svar, forklarer hun. – Se for deg småbarnsforeldre som skal velge barnehage til babyen de gruer seg til å sende ut i verden. Da vil de selvsagt vite mest mulig om barnehagene. Trives barna, blir foreldrene hørt, er det bra miljø der? Dette trenger folk å vite. En del kommuner gjør allerede brukerundersøkelser, og legger disse svarene åpent ut. Og åpenhet gir foreldrene grunn til å føle seg trygge. Her kan nesten alle kommunene, også vinneren, gjøre det bedre. Store kommuner gjør det oftest best Årets vinnerkommune Nesset har omkring tre tusen innbyggere, mens sølvmedaljevinneren har nesten 300 000 bergensere å besvare spørsmål fra. Forbrukerrådets kommunetest viser at store kommuner generelt får best resultater, men det er verdt å merke seg at flere små kommuner har kapret plasser i teten. – Vi kan derfor konkludere at det er mulig for alle å gjøre det bra – både David og Goliat kan få det til.Det kan derfor se ut til at det er engasjementet som avgjør. Og i Nesset har de i alle fall en ordfører som har en inviterende holdning til innbyggerne. Rolf Jonas Hurlen skriver nemlig på kommunens nettside, at alle er hjertelig velkommen inn på ordførerkontoret. – Dette har vi fått til, fordi vi har engasjerte ansatte, som virkelig ønsker å gjøre det bra for folk som bor i Nesset. Derfor er det fantastisk å vinne kåringen til Forbrukerrådet. Det er det beste som har skjedd på lenge, og vi har faktisk fått noen utmerkelser opp gjennom årene, kan han fortelle. Inger Lise Blyverket, som tiltrådte som direktør i Forbrukerrådet i desember, har en klar oppfordring til kommunene. – De må gjøre innbyggerne til hovedpersonene. Det er dem de er til for. Kommunene må spørre innbyggerne om hva de synes, ta svarene på alvor, og være åpne om dem.Hun opplyser at flere kommuner måler egen innsats etter hvilken plass de tar i Forbrukerrådets test, og håper årets resultater vil gi inspirasjon til enten å beholde god plassering, eller forbedre seg.Foto: Forbrukerrådet 

 • 0 De første posemillionene gikk også til Østfold

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 11-02-2019

  Over 30 millioner kroner fordeles på 73 søkere når Handelens Miljøfond offentliggjør første tildeling 5. februar. – Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier en fornøyd Rasmus Hansson. Siden august 2018 har 50-øre per plastbærepose i butikkene gått til Handelens Miljøfond. Nå deler fondet ut de første millionene til prosjekter som på ulike måter skal rydde plast, hindre forsøpling og gjøre plastbruken mer effektiv. Av 189 søkere har 73 fått støtte. – Plastforsøpling er et kjempeproblem, og svært krevende å løse. Det er en gledelig overraskelse at så mange vil gjøre en innsats og har idéer til løsninger, sier Rasmus Hansson daglig leder i Handelens Miljøfond. Se oversikten her Norges største private miljøfondHandelens Miljøfond er forbrukernes og varehandelens felles storsatsing for å løse plastproblemet. – I stedet for en avgift som "forsvinner" i statskassa sikrer fondet at hver eneste 50-øring går til formålet; å løse plastproblemet. Dette blir Norges klart største private miljøfond, en spennende nyskaping, sier Hansson.  – Det langsiktige målet til Handelens Miljøfond er å drive fram en kretsløpsøkonomi der plast blir gjenbrukt i stedet for å ende som forurensing og tapte penger, sier Hansson Mangfold av søkereBlant de som har fått støtte første runde er bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner. – Den frivillige innsatsen for å rydde plast er fantastisk inspirerende. Sånt er det gøy å kunne støtte. Men det er like fint at bedrifter ser kommersielle muligheter i å løse plastproblemet. Det er avgjørende for å få resultater,sier Hansson. Barna raskt ute med ny teknologi5. februar overrakte Rasmus Hansson en sjekk på 1,2 millioner kroner til Miljøagentene, som er blant de 73 søkerne som får støtte. Barnas miljøorganisasjon tar i bruk den nyeste teknologien. De skal mobilisere små og store over hele landet til ryddeaksjon, og bruke droner for å vise hvordan teknologi kan bidra til å løse miljøproblemene. – Dronene skal brukes til å kartlegge områder med mye søppel, slik at andre kan finne stedene og rydde der, forklarer miljøagentene Penelope Lea (14 år) og Ulrik Hellum (10 år). Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede da Miljøagentene mottok pengene, og er imponert over barnas initiativ. – Jeg vil takke Miljøagentene og alle de andre søkerne til Handelens Miljøfond for planene om å redusere plastforsøplingen rundt om i landet. Det er kjempebra at så mange bidrar i kampen for en renere natur og et bedre klima. Plastforsøpling er et av våre største miljøproblemer. Vi er avhengige av at så mange som mulig bidrar, både private og det offentlige, sa Elvestuen. Utvidet rammeFondet fikk så mange gode søknader i første runde at det ble delt ut 30 millioner i stedet for 20 som planlagt. – I tillegg sitter vi med en liste på mange prosjekter som kan følges opp. Handelens Miljøfond regner med å dele ut 100 millioner i løpet av 2019, sier Hansson. Foto: Katrine Lunke 

 • 0 Opplevelser for barn i biblioteket

  • Kultur
  • publisert av Amanda
  • 08-02-2019

  I bibliotekene i Østfold skjer det mye spennende fremover, blant annet forestilling om teskjejerringas vårrengjøring. Den settes opp på biblioteker rundt om i Østfold i hele Mars.  Teskjekjerringas vårrengjøring er en lun og tullete forestilling for store og små med Anneli Sollie og Bjørn Halstensen. Man kan vente seg mye humor og ekte livsdom med kjente og kjære sanger og historier fra Alf Prøysen.  Kling klang – musikk for de minste er også denne våren aktuell med 12 konserter under Festspillene i Bergen og er booket til flere festivaler og kulturhus, biblioteker og barnehager rundt om i Norge.Frøy Aagre tar barna med på en musikalsk oppdagelsesferd og utforsker klangen på de ulike instrumentene som hun finner, for så å sette det hele sammen til et lite «kling klang»-musikkverk. Etter forestillingen inviteres barna opp på scenen for å utforske og spille på instrumentene. Dette er en forestilling der barna får være aktive og medskapende deltakere. Les alt om tidspunkter, billetter og ellers hva som skjer fremover HERFoto: Østfold Kulturutvikling

 • 0 uninett as valgte telia

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 08-02-2019

  Uninett har, på vegne av universitets- og høyskolesektoren, valgt Telia Norge som leverandør av mobiltelefonitjenester. Rammeavtalen er Telia Norges største noen gang innen bedriftsmarkedet, og inkluderer inntil 60 unike oppdragsgivere under rammeavtalen. – Det er en fantastisk tillitserklæring at Uninett har valgt Telia Bedrift som leverandør av mobiltelefonitjenester, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Dette er Telias største offentlige avtale gjennom tidene, og vi gleder oss og ønsker alle nye kunder velkommen over til vårt nett når overføringen starter i januar. Telia Bedrift vant Uninetts anbudskonkurranse for mobiltelefonitjenester. Uninett har forhandlet frem avtalen på vegne av rundt 60 institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, inkludert samtlige ti universiteter. Avtalen omfatter rundt 18.000 mobilabonnement og totalt 4000 aktive SIM-kort fordelt på mobile bredbånd og M2M i offentlig sektor spredt over hele landet. Avtalen innebærer også fastnettstilknytning for sektorens cirka 85 000 brukere. Avtalen er inngått for tre år, med opsjon om forlengelse på inntil tre nye år. Innovasjon og utvikling– Vi ser på Uninett-konstellasjonen som en meget spennende partner innen innovasjon og digitalisering, og ser frem til felles utviklingsprosjekter sammen med ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer innen sine områder, sier Hillestad. Uninett på sin side er veldig fornøyd med å ha avsluttet konkurransen om telefonitjenester, hvor det var et meget tett løp mellom de to største leverandørene i Norge: – Som infrastrukturpartner for høyere utdanning og forskning er det viktig for oss å ha en god partner og gode betingelser på mobil kommunikasjon og mobile løsninger, sier Tom Are Røtting, administrerende direktør i Uninett. – Telia ga et tilbud som traff godt på våre tekniske krav og i tillegg var prismessig godt. Om Uninett AS Uninett AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Uninett er en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor. Uninett framforhandler og forvalter også avtaler innen IKT-området, på vegne av institusjonene knyttet til sektoren. Foto: Telia

 • 0 grønt lys for omstridt slaktemetode

  • Nyheter
  • publisert av Amanda
  • 08-02-2019

  Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, ber fiskeriminister Harald Tom Nesvik om å vurdere slaktebåt-saken på nytt.  Det fremgår av et brev til fiskeriministeren datert 21. desember i fjor. I brevet uttrykker Dyrevernalliansen og Lybæk sin støtte til den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet». «Vår oppfatning er at fisk slaktet på slaktebåt vil ha en høyere etisk kvalitet enn annen oppdrettsfisk, fordi den har unngått lidelsen som oppdrettsfisk ellers gjennomgår i forbindelse med slakteprosessen. Vår oppfatning er derfor at eksport av denne type vare vil være positivt for Norge, fordi dyrevelferden vil holde en høyere standard enn ellers», heter det blant annet i brevet. Til iLaks forteller Lybæk at organisasjonen i flere år har jobbet for å bedre fiskevelferden i oppdrettsnæringen. Gjennom dette arbeidet har de besøkt slakterier på land, men at de ikke har rukket å besøke «Norwegian Gannet» ennå. Vi håper sjansen vil by seg i fremtiden. Imidlertid er det svært enkelt å se at en slik båt har et stort potensiale til å bedre fiskevelferden, sier Lybæk, og legger til at bløggebåter allerede har vært i drift i flere år. – Dyrevernalliansen ønsker både bløggebåter og slaktebåter velkommen. Økt bruk av disse kan bety en solid bedring av en kritisk situasjon for laksen, sier Lybæk. Dyrevernalliansen har ikke mottatt noe svar på brevet. iLaks har forsøkt å få en kommentar fra fiskeriministeren onsdag formiddag, men har ikke fått svar så langt. – Unngår ekstra belastning for laksenI brevet fra Dyrevernalliansen understrekes det at ved bruk av slaktebåt unngår man ekstra belastning for laksen da fisken kan pumpes rett inn til slakt med kun én håndtering. – Transport til slakteri innebærer to eller tre runder med trenging og pumping, og det er en av de mest stressende situasjonene en oppdrettslaks opplever, sier Lybæk. – En slipper også transport og oppbevaring av laks i ventemerd, med den velferdsrisiko, stress og smitterisiko det kan innebære, fortsetter Lybæk. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte brevet. – Svært misvisende fremstillingNoe av kritikken mot «Norwegian Gannet» har gått på at den og fremtidige slaktebåter er en trussel mot landbaserte slakterier. Dette blant annet fordi slike båter kan gå utover arbeidsplasser på land. Den argumentasjonen kjøper ikke Lybæk. – At velferden til hovedpersonen i oppdrettsnæringen, laksen, skal ofres for å beholde arbeidsplasser er en svært misvisende fremstilling. Omfordeling av arbeidsplasser er noe enhver næring i utvikling kan risikere å gjennomgå. Oppdrettsnæringen er kapitalsterk og tilpasningsdyktig, og har et stort forbedringspotensiale når det gjelder fiskevelferd. Dyrevernalliansen har i mange år argumentert for en økt satsning på velferd i oppdrettsnæringen, og en naturlig del av dette vil være å skape flere arbeidsplasser dedikert til å overvåke og å heve fiskevelferden, sier Lybæk. Les mer om saken HER Foto: Dyrevernalliansen