TV ØSTFOLD NYHETER

Tilbake

0 Forslag om nytt skogreservat i Spydeberg

  • publisert av Dan Borge
  • 14-03-2018

Høring av verneforslag - Bogen og utvidelse av Strønes  (Foto: Illutrasjonsfoto)

Fylkesmannen i Østfold har sendt på høring forslag om opprettelse av ett nytt skogreservat (Bogen) i Spydeberg kommune og utvidelse av et eksisterende reservat (Strønes) i Trøgstad kommune. Begge sakene skjer innenfor ordningen frivillig vern av skog. Høringsfristen er 10. mai 2018.

Regjeringen legger til grunn at frivillig skogvern er en viktig strategi i arbeidet med vern av norsk natur. I Østfold er en rekke naturreservater i skog opprettet ved frivillig vern. Reservater vedtas av Kongen i statsråd. Ved frivillig vern avklares avgrensning, vernebestemmelser og erstatningsbeløp med grunneier før vernevedtak.

Vegetasjonen i begge områder er rik med edelløvskog, rik blandingsskog og gråor-heggeskoger. Områdene har noen av de fineste utforminger av alm-lindeskog og gråor-askeskog i fylket. Det er også forekomster av lågurtgranskog og høgstaudeskog. Karplantefloraen er rik og variert. Dette er varierte og rike skoglokaliteter som representerer en spesiell og sårbar naturtype. Områdene har særskilt betydning for biologisk mangfold. De omfattende løsmassene av leire og silt er grunnlaget for dannelsen av ravinene i områdene. Slike raviner er en rødlistet landskapstype i Norge. Områdene oppfyller nesten i sin helhet den generelle mangelen ved skogvernet i Norge ved å være rike, lavereliggende og høyproduktive skogområder.

Bogen har et totalareal på 62 dekar. Utvidelsen av Strønes naturreservat utgjør 129 dekar og vil etter den foreslåtte utvidelsen utgjøre totalt 298 dekar.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Generelt er verneformålet at skogen skal sikres fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. Allmenn, tradisjonell ferdsel kan fortsette som før, herunder jakt og fiske. Stier/løyper kan fortsatt vedlikeholdes. Reglene som vil gjelde fremgår i verneforskriften (vernebestemmelsene) for det enkelte område og vernekartet viser avgrensningen.