TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Menn i helse

INNLEGG: MENN I HELSE

Tekst av: Monica Carmen Gåsvatn – nestleder Fylkestingsgruppen Østfold Høyre

 

«Menn i helse» er et unikt rekrutterings- og omskoleringsprosjekt for menn mellom 25-55 år som av en eller flere årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Etter 8 ukers veiledet praksis som helserekrutt på sykehjem eller hjemmetjeneste får deltakerne prøve ut helse- og omsorgstjenesten som en mulig yrkesvei. I etterkant av praksisperioden er det dialog og samarbeid rundt et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Kommuner, fylkeskommuner, NAV, fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet samarbeider for å realisere dette prosjektet som ledes av KS etter avtale med Helsedirektoratet.

Regjeringen anser «Menn i helse» som et av de mest vellykkede tiltakene for å rekruttere menn til helsesektoren og har derfor styrket ordningen til totalt 6 millioner i 2018. Takket være økte bevilgninger kan Østfold, Finnmark, Troms og Hordaland delta i prosjektet.

Etter at prosjektleder gjorde undersøkelser i Østfold sommeren 2017 har Fredrikstad, Moss, Sarpsborg kommune og NAV Østfold sagt ja til deltakelse og ønsket oppstart i 2018. Fylkesmannen i Østfold innvilget midler til fylkeskoordinatorstillingen. Østfold fylkeskommune hadde som eneste part sagt nei til å delta. Kapasitet og økonomiske utfordringer ble brukt som argumenter for å si nei til samarbeidet. Høyre stilte seg undrende til fylkeskommunens argumentasjon og manglende vilje til å prioritere dette viktige tiltaket og fremmet derfor en interpellasjon hvor vi ba fylkeskommunen om å revurdere sitt syn og delta i prosjektet. Dette førte frem og fylkeskommunen valgte å sette av 500 000,- for å være med.

Det er uten tvil mange fordeler ved dette prosjektet. Menn representerer kanskje den største uutnyttede ressursen i den kommunale omsorgstjenesten. På landsbasis er det ca. 10% menn i sektoren. Vi erfarer at arbeidsgiverne i stor grad ønsker flere menn i helsetjenestene. Målet er at arbeidsstokken skal gjenspeile brukergruppen. Når begge kjønn i større grad er representert, vil det gjøre tjenesteytingen mer komplett og mangfoldig.

Menn som deltar i prosjektet går fra å være mottakere av Nav-tjenester til å være selvstendige arbeidstakere med egne lønnsslipper. Folk som tidligere var en del av utenforskapet blir nå inkludert.  Dette gir en betydelig gevinst både i et samfunnsøkonomisk- og folkehelseperspektiv.

I et likestillingsperspektiv viser erfaringer at arbeidsmiljøet blir bedre når voksne menn kommer til et sykehjem for praksis. Dette er positivt for rekrutteringen spesielt, men gir også positive ringvirkninger og styrket omdømme for helsesektoren generelt.

«Menn i helse» er en døråpner for ny karrierevei. De fleste av de som deltar forteller at prosjektet er avgjørende for det nye og utradisjonelle yrkesvalget. Gjennom «Menn i helse» blir tidligere lastebilsjåfører, snekkere og betongarbeidere omskolert til helsefagarbeidere. De blir reelle og gode rollemodeller for yngre menn. Dette senker terskelen for å velge og ikke minst fullføre et utradisjonelt yrkesvalg.

I fremtiden står Norge overfor omfattende utfordringer, bl.a. en sterk vekst i tallet på eldre og pleietrengende. Høyre vil møte disse utfordringene ved å satse på rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Derfor ønsker vi flere mannlige sykepleiere og helsefagsarbeidere velkommen!