TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Byutredningen for Nedre Glomma er klar

Byutredningen har sett på virkemidler og kostnader som må til for at Fredrikstad og Sarpsborg skal nå målet om nullvekst i biltrafikken. Utredningen danner grunnlaget for forhandlinger om en byvekstavtale. Nedre Glomma er ett av ni byområder som er aktuelle for en slik avtale.

Fram mot 2030 forventes befolkningstallet i Nedre Glomma-området å øke med rundt 13 prosent. Det medfører en økning i transportbehovet. Byutredningen har sett på virkemidler og kostnader som må til for at veksten i personbiltransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Arbeidet er gjort i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.

- Byutredningen som legges fram i dag konkluderer ikke med én anbefaling, men viser ulike måter å nå målet om nullvekst på. Den skal være et faglig grunnlag når Nedre Glomma skal forhandle med staten om en byvekstavtale, sier Tanja Loftsgarden, prosjektleder i Statens vegvesen.

Nedre Glomma er et av ni byområder i Norge som er aktuelle for en byvekstavtale. Dette er en avtale som kan inngås mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i de største byområdene, og som innebærer et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud.

Mulig med nullvekst

- Det er fullt mulig å nå nullvekstmålet i Nedre Glomma uten for omfattende tiltak. Kombinerer man tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk med restriktive tiltak som parkeringsavgifter og bompenger, er dette tilstrekkelig, sier Loftsgarden.

- Forslaget til framtidig busstilbud, jernbaneutbyggingen, hovedsykkelplanen og tiltakene i Bypakke Nedre Glomma er et godt utgangspunkt for nullvekstmålet.

God arealpolitikk

Ved å legge framtidige boliger og arbeidsplasser i sentrum og i bybåndet mellom byene, gir det grunnlag for mange flere reiser til fots og med kollektivtransport og sykkel.

- Utredningen viser at tettere arealutnyttelse alene kan føre til at nullvekstmålet nås i Nedre Glomma. Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicetjenester reduserer biltrafikken betraktelig. Kommunene bør derfor ha en langsiktig og bevisst strategi for

- Det er et godt lokalt samarbeid i Nedre Glomma som gir grunnlag for å tenke mer helhet i arealutviklingen på sikt, sier hun.

Veien videre

Byutredningen sendes nå til kommunene og fylkeskommunen for innspill og kommentarer. Fristen for uttalelser er 8. februar.

Med denne byutredningen er Nedre Glomma et steg nærmere en byvekstavtale. Forhandlingene med staten vil sannsynligvis starte opp i første halvdel av 2018. Det er i disse forhandlingene det blir klart hvilke grep og virkemidler som er nødvendige for at biltransporten ikke skal øke i Fredrikstad og Sarpsborg.


Tekst: Statens Vegvesen     Kart: NVDB, Geovekst og Kommunene