TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Ikke deling av Lund gård i Marker

Landbruksdirektoratet endret ikke Marker kommunes avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Lund gård.

Lund gård i Marker er en landbrukseiendom på totalt 968 dekar, hvorav 347 dekar er fulldyrka jord og 552 dekar er produktiv skog. Eieren ønsket å fradele 126 dekar dyrka mark og 473 dekar skog. Marker kommune avslo søknaden etter jordloven § 12. I vedtak av 31.07.2017 opprettholdt Fylkesmannen avslaget etter klage. Søkeren anmodet Landbruksdirektoratet om å omgjøre avslaget. I sin avgjørelse datert 06.11.2017 tok Landbruksdirektoratet ikke til følge anmodningen. De fant ikke mangler ved Fylkesmannens vedtak.

Viktige momenter for avslaget var:
- Landbrukseiendommen vil ved fradeling av 126 dekar dyrka mark og 473 dekar skog ikke lenger være et ressurssterkt bruk, og det vil ikke være enkelt å opprettholde som aktivt ved bruk av egne ressurser.

- At bebyggelsen og tunet er vernet forsterker behovet for gårdsdrift på eiendommen.
- Tatt i betraktning en tidligere godkjent fradeling, framstår det nå som en «bit for bit»-reduksjon av eiendommen som ikke bør tillates.

- Fradeling vil ikke gi en mer tjenlig bruksstruktur enn nåværende grenseinndeling.
- Samfunnsgagnet for framtidige generasjoner tilsier at fradeling ikke bør tillates.
- Det kommunale selvstyret har betydning, særlig fordi kommunens avslag er knyttet til lokale forhold.

Kilde: Fylkesmannen i Østfold    Foto: Wiki Commons