TV ØSTFOLD NYHETER

Tilbake

0 Vegvesenet kutter 100 millioner i kostnader

  • Nyheter
  • publisert av Kjetil Aabø
  • 02-10-2019

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder
kroner på 120 prosjekt som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder
kroner.

Bilde: Vegdirektør Bjørne Grimsrud, foto: Knut Opeide

Statens vegvesen har svart på oppdraget fra Samferdselsdepartementet om hvordan
kostnadene kan reduserte i sine prosjekter.
- For at et prosjekt skal inn i neste Nasjonale transportplan må det være gjennomført en
prosjektoptimaliserende analyse, skrev departementet i oppdragsbrevet til etatene.
I rene ord: Hva kan skjæres bort?
- Vi kan spare inn 100 milliarder på alle prosjekt som i dag ligger i transportplanen og
prosjekter som vi ønsker å planlegge, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.
- Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi
får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra
reguleringsplanfasen.
Her finner du Samferdselsdepartementets oppdragsbrev

Flere innsparingsmuligheter
Av de 120 prosjektene som inngår i analysen er om lag halvparten av prosjektene i dag inne i
Nasjonal transportplan. Resten er prosjekter som Vegvesenets ønsker å planlegge.
Innsparingsmulighetene:
 Vegvesenet har gått grundig inn i 40 prosjekter med vedtatt kommunedelplan eller
reguleringsplan. Her finner Vegvesenet kostnadsreduserende tiltak på til sammen 5,7

2
milliarder kroner i 20 prosjekt. Dette er en innsparing på om lag 10 prosent. I tillegg
kan det spares om lag 10 prosent på videre optimalisering og tidlig involvering av
entreprenører
 I prosjekter i tidlig planfase kan kostnadene i enkelte prosjekter reduseres fra 15 til 30
prosent.
 Vegvesenet legger til grunn at kostnadskutt på i gjennomsnitt 15 prosent på hele
porteføljen er mulig. Dette gir reduserte kostnadsanslag i størrelsesorden 100
milliarder kroner på hele bruttolisten av prosjekter.

- Det er mest å spare på riktige valg i tidlig fase og det er mer å spare i store prosjekter enn
mindre landeveisprosjekter, påpeker vegdirektøren.
- I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende
elementene er bredde og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss.
For 5 – 10 prosjekter vil det være behov for større planendringer for å spare ytterligere
kostnader.

Et helt nytt blikk
Samferdselsdepartementet har også stilt det åpne spørsmålet om hva Vegvesenet kan tenke
seg å gjøre hvis man kan se bort fra politiske føringer.
Statens vegvesen anbefaler derfor å revurdere enkelte prosjekter.
- Mulighetene kan ligge i å se på fjordkryssingsprosjekter med høye kostnader, store
prosjekter i byområder og sykkelekspressveier på nytt, sier Grimsrud.

Nye regler
Vegvesenet peker på at endringer i dagens regelverk og rammebetingelser kan gi mer
kostnadseffektive prosjekter.
- Våre prosjekter må i dag gjennom reguleringsplan og KS2 - som er Finansdepartementets
prosedyre for kvalitetssikring – før man kan inngå kontrakt med entreprenører. Vi ønsker å
kunne inngå avtale med entreprenør på et tidligere stadium, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.
Vegvesenet viser også til at saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven bør gi
direkte grunnlag for gjennomføring og at regelverket bør samordnes bedre.
- Vi har de siste årene bygget verdifull erfaring og kompetanse knyttet til bruk av statlige
planvirkemidler. Forutsigbar bruk av statlig plan kan bidra til å både redusere
planleggingstiden, men også å sikre at staten får bedre kontroll over prosjektenes omfang og
kostnader, heter det i Vegvesenets utredning.
Det foreslås statlig plan på sju prosjekter.

3

***
Statens vegvesens tilsvar finner du her:
Oppdrag 1: Kostnadsreduksjon og økt nytte
 Vedlegg 1: Prosjektomtaler
 Vedlegg 2: Prosjektark
Oppdrag 5: Byområdene

Vegvesenets samleside om NTP: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-
transportplan/nasjonal-transportplan-2022-2033